Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor Volkscredietwezen en Coöperatie, in de gelegenheid te stellen tot uitoefening van controle".

Inheemsen, die een coöperatieve vereniging willen oprichten, zijn niet gedwongen zich aan deze bepalingen te onderwerpen; immers zij kunnen ook van de regeling van 1933 gebruik maken; deze coöperatie staat niet onder controle vanwege de overheid, maar een coöperatie, opgericht volgens de regeling van 1933, mag geen Inlandse bezitsrechten uitoefenen. In verband met de minder gunstige toestand in landbouw, handel en industrie, die sedert 1928 is ingetreden, zijn na de invoering van de ordonnantie van 1927 betrekkelijk weinig coöperatieve verenigingen opgericht en de Inlandse coöperaties, die zijn opgericht, maken een moeilijke tijd door, zoals een coöperatie, die in de Minahasa is opgericht voor de verkoop van landbouwproducten, heeft ondervonden.

In de grote steden zijn enkele verbruikscoöperaties opgericht. Ultimo 1930 bedroeg het aantal ingeschreven credietcoöperaties op Java en Madoera 81 en ultimo 1934 was dit aantal 186. In de stad Soerabaja zijn de bestaande desabanken omgezet in bank-coöperaties, in verband met de opheffing der Inlandse gemeenten binnen de stadsgemeente Soerabaja.

Dikwijls worden zogenaamde coöperaties-zonder-rechtspersoonlij kheid opgericht. Dit zijn verenigingen van personen, die zich aaneensluiten om gezamenlijk hun stoffelijke belangen te behartigen, zonder dat zij de formaliteiten van de ordonnanties van 1927 of 1933 in acht nemen. Voor bedrijven van zeer bescheiden omvang kan dit dikwijls geen bezwaar opleveren, maar voor bedrijven, die op grotere schaal zijn opgezet, levert een dergelijke handelwijze het bewijs, dat men weinig kennis van zaken heeft. Een dergelijke vereniging zal moeilijk crediet van buitenaf kunnen krijgen. De bestuursleden lopen kans, dat zij persoonlijk voor de schulden van de vereniging worden aangesproken. Over de aansprakelijkheid der leden voor de schulden kunnen allerlei moeilijkheden ontstaan ').

Wanneer er betere tijden zijn aangebroken en de prijzen

x) Volgens het Statistisch Jaaroverzicht van Ned.-Indië over 1931 waren er einde 1931 op Java 1265 coöperaties bekend die niet waren „ingeschreven". Men neemt aan, dat het aantal onbekende niet ingeschreven coöperaties nog veel groter was.

Sluiten