Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan samenwerking wellicht niet de grootste moeilijkheid zijn.

Indien het lukt de moeilijkheden, verbonden aan de coöperatie, zoals hierboven omschreven, te overwinnen, dan zal de coöperatie zeer veel kunnen bijdragen tot de welvaart van de inheemse bevolking, speciaal van de landbouwers.

In Brits-Indië heeft de coöperatie een grote vlucht genomen, coöperatie Speciaal de credietcoöperatie heeft daar succes gehad; men moet rits" n ,e* evenwel bij vergelijking van de toestand in Brits-Indië en Nederlandsch-Indië niet vergeten, dat in het eerstgenoemde land het geldverkeer veel eerder in alle streken is doorgedrongen dan in Nederlandsch-Indië het geval is geweest. In plaats van volkscredietbanken, dorpsbanken en desaloemboengs, zoals in Ned.-Indië, vindt men daar credietcoöperaties, die over het gehele land georganiseerd zijn, op zodanige wijze, dat bepaalde groepen van landelijke en stedelijke coöperaties tezamen weer een grotere coöperatie vormen, de Centrale Banken en deze Centrale Banken hebben zich weer aaneengesloten tot enkele grote coöperaties, de Provinciale Banken. Behalve credietverenigingen zijn op coöperatieve grondslag opgericht: woningbouw-verenigingen, irrigatie-verenigingen, in- en verkoopverenigingen, verenigingen voor ruilverkaveling, scheidsgerechtverenigingen, medische hulp-verenigingen en onderwijs-verenigingen. Deze coöperaties hebben dus niet altijd een zuiver materieel doel in tegenstelling met de meeste coöperaties in Engeland, Nederland, Duitsland en Frankrijk. De credietcoöperaties oefenen dikwijls een gunstige invloed uit op de leden. Leden, die in het krijt staan bij hun coöperatie, bevinden zich als het ware onder toezicht van hun medeleden om te voorkomen, dat zij door slecht levensgedrag niet in staat zullen zijn hun schulden te betalen.

Wanneer de ontwikkeling van kleinbedrijf tot grootbedrijf ondemesteeds verder gaat, dan is daarvan het gevolg, dat het aantal bedrijven hoe langer hoe kleiner wordt. Het gevolg hiervan is weer dat een dergelijk gering aantal grootbedrijven er gemakkelijk in kan slagen op verschillende manieren samen te werken en derhalve de concurrentie uit te sluiten, bijvoorbeeld ten opzichte van de inkoop van grondstoffen, voorwaarden waarop overeenkomsten met arbeiders en employé's worden gesloten, kwaliteit en verkoopprijzen van de producten.

Sluiten