Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De verschijnselen, die zich in verband met de prijsvorming Prijsvorming in Indië voordoen, vertonen enkele bijzondere kenmerken, m Indle' welke men bij de bestudering van toestanden in andere landen niet aantreft. Deze kenmerken vinden hun ontstaan in allerlei omstandigheden, zoals:

i°. het feit, dat er verschillende bevolkingsgroepen met zeer uitéénlopende ontwikkeling en karakter hier samenwonen;

in dit verband is van belang de omstandigheid, dat de groothandel en tussenhandel meestal gedreven wordt door uitheemsen.

2°. het feit, dat het geldverkeer in sommige streken weinig ontwikkeld is.

Men maakt wel eens onderscheid tussen de markt van handelswaren (voedsel, grondstoffen, kramerijen, kleding enz.), de arbeidsmarkt en de grondenmarkt. We zullen thans alleen nagaan de verschijnselen, die zich voordoen bij het ruilen der handelswaren; enkele bijzonderheden, die we daarbij aantreffen doen zich, zoals we later zullen zien, ook voor bij de arbeidsmarkt en grondenmarkt. De handelswaren kenmerken zich hierdoor, dat zij gemakkelijk verplaatsbaar zijn, gemakkelijk vervoerd kunnen worden en dikwijls enige tijd bewaard, opgeslagen, kunnen worden. Wanneer dus de prijs van bepaalde handelswaren in de éne streek hoger is, dan in de andere, dan ontstaat er bij een behoorlijk ontwikkeld handelsverkeer en bij behoorlijke verkeersmiddelen een verplaatsing van de goederen van de goedkopere streek naar de streek, waar de goederen duur zijn, net zolang, tot door het meerdere aanbod de prijzen in laatstgenoemde streek dalen, in de eerstgenoemde streek de prijzen door de afnemende voorraden stijgen en de prijzen in beide streken gelijk zijn.

Men zegt wel eens J) dat de markt voor handelswaren in Plaatselijke Indië versnipperd is, tenminste wat betreft de handelswaren, pri's" ...

irtr ' ^ verschillen.

die door de inheemse bevolking worden geproduceerd en verbruikt. Immers de inheemsen houden zich slechts met de kleinhandel op; er zijn dus feitelijk evenveel markten in Indië als er pasars zijn. De prijzen op de verschillende pasars kunnen zeer uitéénlopen; deze prijsverschillen zouden door de tussenhandel weggewerkt kunnen worden, maar deze tussen-

*) Inleiding tot de Economie der Inheemsche samenleving in Nederlandsch-Indië, uitgave van de Centrale Kas, pag. 84.

Sluiten