Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opschrift luidt: „De Javasche Bank betaalt aan toonder....

gulden." Het octrooi van de Javasche Bank is bij de wet van 1922, de Javasche Bankwet, weer opnieuw verleend onder de voorwaarden, bij die wet vastgesteld. De Javasche Bank is een naamloze vennootschap waarvoor bijzondere bepalingen gelden krachtens de Javasche Bankwet. Men heeft, zoals bij elke naamloze vennootschap, ook hier aandelen, er wordt zo mogelijk dividend aan de aandeelhouders uitgekeerd,

er is een directie, bestaande uit een President en twee Directeuren en er zijn commissarissen. De Directie wordt evenwel niet benoemd door de aandeelhouders maar door den Gouverneur Generaal. Verder is er een gouvernementscommissaris, die toezicht houdt namens de regering. De jaarlijkse balansen- winst- en- verliesrekening moet, behalve door de aandeelhouders, worden goedgekeurd door den Gouverneur Generaal. De Javasche Bank moet een deel van de jaarlijkse winst aan het Land afstaan en de werkzaamheden van deze instelling zijn verder aan bepaalde voorschriften gebonden.

Waarom geeft het Land zelf geen bankbiljetten uit ? En Positie van waarom is de Javasche Bank op bovengenoemde wijze in haar vrijheid van handelen beperkt? Men kan de positie van het bestuur van de Javasche Bank vergelijken met die van een rechter.

Ze zijn beiden onderworpen aan de wet maar hebben overigens een onafhankelijke positie. Behoudens de wettelijke voorschriften, die moeten worden in acht genomen, kan niemand hen „bevelen" geven. Ze hebben beiden een groot landsbelang te behartigen; de Javasche Bank moet waken voor de waardevastheid van het geld en de rechter moet waken voor een onpartijdige rechtspraak. Men heeft gemeend, dat dergelijke belangen het best kunnen worden behartigd door betrekkelijk zelfstandige, neutrale organen, die zo nodig deze belangen tegen de regering zelf kunnen verdedigen.

De Javasche Bank mag bankbiljetten in omloop brengen; werkkring dit geschiedt in hoofdzaak door aankoop van gouden en/of ™asdcche zilveren munt of muntmateriaal en door credietverlening. Bank. De bankbiljetten, welke in omloop zijn, vormen een schuld van de Javasche Bank. Daarnaast heeft de Javasche Bank echter nog andere schulden, waarvoor geen schuldbekentenissen aan toonder zijn uitgegeven. Deze schulden zijn hoofdzakelijk die, welke op naam van bepaalde schuldeisers worden in-

Sluiten