Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

welke we zullen behandelen bij de credietverlening. ') Bij de bespreking van de „wisselkoersen" zullen we nagaan, op welke wijze de Javasche Bank het beschikbaar metaalsaldo kan aanwenden tot ondersteuning van de waardevastheid van de Indische gulden.2)

De Javasche Bank is verplicht aan de regering renteloos voorschot te verstrekken, indien de regering dit wenst, tot hoogstens een bedrag van ƒ 6.000.000,— tenminste, wanneer het beschikbaar metaalsaldo dit toelaat.

De Javasche Bank behaalt winst door rente in rekening te brengen bij de credietverlening, terwijl de Javasche Bank geen rentevergoeding geeft voor rekeningcourant saldo's of bankbiljetten.

We hebben reeds vermeld, dat de mensen dikwijls hun Geldschulden betalen door overdracht van boekvorderingen op de surrogaten. Javasche Bank. Niet alleen vorderingen op de Javasche Bank worden op die wijze overgedragen en als geld beschouwd, maar ook vorderingen op andere grote bankinstellingen, hetzij in Indië, in Nederland of in het buitenland gevestigd. Die vorderingen kunnen op verschillende manieren worden overgedragen, zoals boven reeds vermeld, bijvoorbeeld:

A heeft een vordering van ƒ 10.000,— op de Nederlandsche Handelmaatschappij te Soerabaia. Hij heeft goederen gekocht voor ƒ 5000,— van B te Semarang. Hij kan nu aan de Nederlandsche Handelmaatschappij verzoeken van die vordering ƒ 5000,—

over te schrijven op naam van B, maar dit is alleen mogelijk,

wanneer B een rekeningcourant heeft lopen bij de Nederlandsche Handelmaatschappij, Agentschap Semarang. Bij een dergelijke overdracht spreekt men van giro. Wanneer dit niet het geval is, dan doet A aan de Nederlandsche Handelmaatschappij het verzoek om ƒ 5000,— uit te betalen aan B. Dit verzoek wordt meestal in de vorm van een wissel gedaan, d. w. z. A trekt een wissel op zijn bank, stuurt die wissel aan B en B vraagt met die wissel in de hand betaling aan de Ned. Hand. Mij.

Wanneer de betaling zeer snel moet geschieden, dan kan het verzoek telegrafisch worden overgebracht. De grote Indische banken hebben filialen gevestigd in de voornaamste steden in Indië en Nederland en in sommige buitenlandse steden, bijvoorbeeld Bombay, Yokohama, Shanghai. Wanneer

Zie pag. 191.

2) Zie pag. 119.

stikker, Economie. 8

Sluiten