Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in Indië, in „Indische guldens". Bijvoorbeeld de Ned. Ind.

Escompto Mij. te Batavia is 100.000 Indische guldens schuldig aan de National City Bank te New York en heeft van deze bank te vorderen $ 65.000,—.

Hoe zijn die vorderingen over en weer ontstaan?

Die vorderingen zijn grotendeels ontstaan door in- en uitvoer van goederen. Wanneer bijvoorbeeld X te Soerabaia 100.000 kg suiker verkoopt aan Y te Londen voor £ 800.—

en de suiker wordt verzonden, dan heeft dus X £ 800.— te vorderen van Y te Londen. X, die zelf in Londen niets te kopen heeft, moet dus zien, dat hij die ponden omzet in guldens. Hij verkoopt nu die vordering bijvoorbeeld aan de Ned. Ind. Handelsbank te Soerabaia; hij draagt die vordering aan genoemde bankinstelling over door aan Y te Londen opdracht te geven de £ 800,— te storten bij een bank waarmee de Ned. Ind. Handelsbank in relatie staat, bijvoorbeeld bij de Westminster Bank te Londen, en daarbij te vermelden,

dat die storting geschiedt ten gunste van de Ned. Ind. Handelsbank te Soerabaia. Op die manier krijgt dus de Ned. Ind. Handelsbank £ 800,— te vorderen van de Westminster Bank te Londen. Als vergoeding daarvoor krijgt X van de Ned. Ind. Handelsbank een bedrag in guldens uitbetaald. Op een dergelijke manier verzamelen zich alle vorderingen, die particuliere personen of maatschappijen, in Indië en in het buitenland, over en weer op elkaar krijgen door de goederenhandel, bij de grote banken, tenminste bij de meeste vorderingen geschiedt het op die wijze.

Wanneer men alle direct opeisbare vorderingen, die er tussen een land en het gehele buitenland bestaan, bij elkaar telt dan heeft men dus een overzicht van de bedragen welke een land en de gezamenlijke andere landen over en weer op een zeker ogenblik aan elkaar schuldig zijn. Dit overzicht noemt men de betalingsbalans. Deze vorderingen ontstaan niet altijd Betalingsuitsluitend door koop en verkoop van goederen. Wanneer baIansiemand in het buitenland tegen salaris werkt krijgt hij eveneens een vordering in vreemd geld; wanneer een bepaald land een lening opneemt in het buitenland, dan krijgt dat land een vordering in vreemd geld en wanneer de rente en aflossing verschuldigd zijn dan ontstaat er een schuld in vreemd geld.

Zo is er bijvoorbeeld, door ondernemingen in Indië ge-

Sluiten