Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i°. geld, waarvan de waarde gelijk is aan de waarde van de standaardmunt.

2°. geld, waarvan de waarde is losgeraakt van de standaardmunt, doch waarvan de waarde op een lager peil is gestabiliseerd.

3°. geld dat is losgeraakt van de standaardmunt en waarvan de waarde allerlei schommelingen vertoont; de waarde van dit geld is nog niet gestabiliseerd.

Tot de eerste geldsoort behoren de Nederlandse gulden, de Indische gulden en de Zwitserse Franc.

Tot de onder 2° genoemde geldsoorten behoort o. a. de Franse franc en tot de onder 30 genoemde geldsoorten behoren thans (April 1936) o. a. het Engelse pond en de Amerikaanse dollar.

Het verloop der wisselkoersen levert in deze tijdsomstandigheden zeer veel moeilijke vraagstukken op en in dit beknopte werk kunnen we niet uitvoerig in beschouwing nemen de maatregelen, die thans genomen kunnen worden tot handhaving van een standvastige koers van de Indische gulden.

Men kan zeggen, dat in het algemeen de wisselkoersen afhankelijk zijn van vraag en aanbod. Wanneer dus bijvoorbeeld de vraag naar- en het aanbod van Amerikaanse dollars met elkaar in evenwicht zijn dan vertoont de dollarkoers geen schommelingen ten opzichte van de andere geldsoorten. Voorts: dat vraag naar- en aanbod van een bepaalde valuta met elkaar in evenwicht zullen zijn, wanneer de betalingsbalans van het land, waar die valuta geldt, in evenwicht is; wanneer dus dat land evenveel van het buitenland te vorderen heeft als het schuldig is aan het buitenland. Wanneer dit evenwicht wordt verstoord, bijvoorbeeld doordat de schulden aan het buitenland te veel oplopen, dan kan dit evenwicht worden hersteld, o. a. doordat de circulatiebank goud uitvoert naar het buitenland. Ook zijn er vele landen, die dit evenwicht dan trachten te herstellen door de invoer van goederen uit het buitenland te belemmeren en de uitvoer naar het buitenland te bevorderen.

Soms wordt ook door de circulatiebanken als maatregel genomen: verhoging of verlaging van de rente, die de circulatiebank berekent bij credietverlening. Door verhoging van de rente vermindert de vraag naar crediet, er worden vele credieten afgelost, de omloop van bankbiljetten neemt daardoor af,

Standaardmunt cn wisselkoersen.

Maatregelen tot handhaving wisselkoersen.

Sluiten