Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weer afschaffen. Afschaffing veroorzaakt prijsdaling, schommeling in de waardevastheid van het geld, faillissementen van wellicht vele ondernemingen.

Andere maat- Andere maatregelen tot bescherming van binnenlandse landregelen tot bouw en industrie zijn o. a. technische hulp en voorlichting van-

bescherming ...

van binnen- wege de regering, subsidies, het beperken van de invoer van beïandse paaide producten uit het buitenland.

landbouw en r r» • t i • •• • i

industrie. In Brits-Indië is de regering doende een suikerindustrie in het leven te roepen, niet alleen door beschermende invoerrechten op buitenlandse suiker, maar ook door subsidies aan de fabrieken. Technische In de laatste jaren worden door de regering van Ned.-Indië hulp en voor- ernstige pogingen in het werk gesteld om door technische hulp

lichting aan .... . .

de industrie, en voorlichting verschillende industrieën te bevorderen. Naast de landbouwconsulenten zijn thans ook op verschillende plaatsen nijverheidsconsulenten aangesteld. In Bandoeng is een textielschool opgericht waar leerlingen uit alle delen van de Archipel enige maanden onderricht ontvangen teneinde als leider van kleine textielbedrijven werkzaam te kunnen zijn. Het Batikproefstation te Djocjacarta heeft veel bijgedragen tot wering van buitenlandse concurrentie.

In vele landen wordt de invoer van bepaalde goederen uit het buitenland slechts tot een zekere hoeveelheid toegelaten Regeling rijst- (contingentering). In Ned.-Indië heeft de regering thans de import, bevoegdheid de invoer van rijst naar bepaalde gebiedsdelen geheel of gedeeltelijk stop te zetten teneinde abnormale prijsdaling in die gebiedsdelen te voorkomen.

(Ordonnantie 1933 houdende invoerverbod van rijst met licentiestelsel).

crisisinvoer- In September 1933 heeft de Volksraad aangenomen de

ordonnantie voorgestelde ,, Crisisinvoer ordonnantie". De ordonnantie geeft aan de Regering o. a. de bevoegdheid om bij regeringsverordening te bepalen, dat de invoer van bepaalde goederen in het tolgebied van Ned.-Indië tijdelijk zal zijn verboden, voorzover de totale waarde, dan wel de totale hoeveelheid, of het totale gewicht van de invoer dier goederen hoger zou zijn dan een bedrag, hetwelk voor elk geval afzonderlijk nader zal worden bepaald. Zo een regeringsverordening is van kracht gedurende ten hoogste 10 maanden; binnen genoemde termijn wordt, voor zoveel nodig, bij ordonnantie in het bij de verordening geregelde onderwerp voorzien.

Sluiten