Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de memorie van toelichting merkt de Regering op,

dat een stelsel van contingentering een doeltreffend middel biedt om de tijdelijke moeilijkheden waarin het bedrijfsleven h. t. 1. tengevolge van de overvoering van de Indische markt tegen buitengewoon lage prijzen verkeert, te weerstaan. Zij acht het onraadzaam onder de huidige omstandigheden de beginselen der handelspolitiek te wijzigen; dit kost te veel tijd en zou over enige tijd wellicht blijken in een verkeerde richting te zijn geleid. Volgens de memorie van antwoord laat de Ordonnantie de mogelijkheid open ook een ,,landencontingentering" toe te passen. Daardoor wordt de mogelijkheid geopend tot het verkrijgen van voordelen zowel t. a. v. de afzet van Indische producten als in andere opzichten. In feite komt een dergelijke transactie neer op een onderlinge ruil van voordelen. De ordonnantie laat eveneens vrijheid ook voor moederlandse belangen contingentering toe te passen wanneer dit aan de economische weerkracht van de Rijkseenheid ten goede komt en voorzover zulks mogelijk is zonder Indische belangen te schaden.

Wat de uitheemse landbouw betreft, is het gebleken, dat de De crisis-, particuliere proefstations (zoals het Proefstation voor de Suikercultuur te Pasoeroean) belangrijke diensten hebben bewezen Kina-en Theevoor de bloei van verschillende takken van cultuur. Ordonnanties.

Teneinde te voorkomen dat deze proefstations door de crisisomstandigheden hun werkzaamheden niet meer behoorlijk zouden kunnen vervullen, zijn in 1933 vastgesteld de Crisis-,

Rubber-, Koffie- en Cacao-, Kina- en Thee-Ordonnanties. Het doel van deze ordonnanties is de voortzetting van de arbeid van de zoeven genoemde proefstations te waarborgen en de toepassing en verbruik van rubber, koffie, cacao, kina en thee te bevorderen.

Europese ondernemingen kunnen hun producten niet vervoeren zonder vergunning van de „Crisis Centrales", moeten bijdragen in de kosten van de proefstations en hebben recht op voorlichting van deze stations.

In 1935 is afgekondigd de invoer-licentiërings-verordening welke invoervoor de regering de mogelijkheid opent 'de invoer van alle licent'eringi~

o s j tr verordening

goederen, waarvoor zij zulks wenselijk mocht achten, van ver- 1935. gunningen afhankelijk te stellen en de verdeling dier vergunningen tussen de daarvoor in aanmerking komende importeurs naar door haar vast te stellen normen te regelen.

Sluiten