Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Invloed van Aan de andere kant heeft ook de behoefte van de produdede^older centen om over arbeidskracht te beschikken invloed op de nemers op de lonen. Deze behoefte wordt beheerst door de „technische „vraag". rege[ van productie." Door het in gebruik nemen van machines zijn telkens arbeiders overbodig geworden, maar door de grote vlucht, die de productie juist door de technische uitvindingen heeft genomen, is de werkgelegenheid weer verruimd. Arbeids- Wat Indië betreft, moet men in de eerste plaats in het oog Ïonen^in houden, dat het arbeiden tegen loon niet zo algemeen voorkomt als in Westerse landen. Wanneer in Indië tegen loon, hetzij geldloon, hetzij goederenloon, wordt gewerkt, dan beinvloeden ook hier de behoeften van de arbeiders en hun ontwikkeling, enerzijds, en de vraag naar arbeiders, anderzijds, het arbeidsloon, evenals in westerse landen.

Evenwel wordt het loon niet steeds bepaald zuiver door de wet van vraag en aanbod. Verandering in vraag en in aanbod doen niet altijd terstond het loon veranderen. In verband met het feit, dat men sterk aan de adat gehecht is, wordt het bestaande loon dikwijls gehandhaafd, terwijl de omstandigheden, die de hoogte van het „gewone" loon hebben bepaald, dikwijls reeds veranderd zijn. Wanneer het bijvoorbeeld in een streek de gewoonte is, dat als snitloon j- deel van de padiopbrengst wordt uitgekeerd, dan is deze uitkering ongevoelig voor kleine wijzigingen in de vraag naar of aanbod van arbeidskrachten. Men kan een uitkering van j, deel niet veranderen in bijvoorbeeld fVö of ,Vo deel- terwijl men een weekloon van ƒ 3,— wel veranderen kan in een weekloon van ƒ 3,10.

Maar bovendien blijft het snitloon dikwijls op het bestaande peil, ook al doen zich belangrijke wijzigingen voor in vraag of aanbod. Het snitloon is immers niet zuiver een beloning van de arbeid, maar draagt tevens het karakter van: uitkering van een aandeel in de opbrengst van de grond, die tot de desa behoort, aan de desabewoners, die geen eigen grond bezitten. Men zegt wel eens: hoe dichter de mensen tot elkaar staan, des te hoger is het loon. Wanneer geoogst wordt door vrouwen uit de desa, waartoe de gronden horen, dan is het aandeel dat zij ontvangen bijvoorbeeld en wanneer vrouwen uit een andere desa oogsten dan is het aandeel J. Soms gebeurt het, dat een vrouw met een talrijk kroost een grotere bawon ontvangt, dan een vrouw zonder kinderen.

Sluiten