Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tot verbetering van de welvaart der loonarbeiders kunnen Lotsverbetepogingen in het werk worden gesteld door de overheid, de "r^Bei^"s de werkgevers en de arbeiders zelf.

De overheid kan op verschillende manieren invloed uitoefenen op het lot van de loonarbeiders. In de eerste plaats kan de overheid zorgen voor onderwijs, dat voor alle lagen der maatschappij bereikbaar is, en daardoor de ontwikkeling der arbeiders verhogen. We hebben er reeds op gewezen,

hoezeer de arbeidslonen kunnen worden beinvloed door meerdere ontwikkeling van de arbeiders. *)

Verder kan de overheid door maatregelen in het belang van de volksgezondheid en door de zogenaamde sociale wetgeving het lot van de arbeiders verbeteren.

In Nederland heeft men een uitgebreide sociale wetgeving, sociale wetwaarvan afzonderlijk vermelding verdienen: n dêrfand

i°. de arbeidswet van 1889, in 1922 belangrijk gewijzigd.

Arbeiders in fabrieken en werkplaatsen mogen niet langer

1) De gelegenheid, die in Indië geopend is voor den desaman om zijn kinderen naar desa-scholen en desa-landbouwscholen te zenden heeft niet alleen tengevolge meerdere ontwikkeling van de arbeidersklasse maar ook vooral: meerdere ontwikkeling van de kleine inheemse landbouwers. Op dezelfde wijze, als dat bij de loonarbeiders het geval is, kan meerdere ontwikkeling het inkomen van den kleinen landbouwer verhogen. Zijn verzorgingsbehoeften worden groter, zijn extra-behoeften eveneens en daardoor wordt ook zijn arbeidslust aangewakkerd. Hij zal daardoor zijn grond zo mogelijk intensiever gaan bewerken, hij leert beter gebruik te maken van allerlei nieuwigheden der landbouwtechniek; door zijn meerdere ontwikkeling komt hij sterker te staan tegenover handelaren, die zijn handelsgewassen opkopen en geldschieters.

Prof. Dr. J. H. Boeke, (Het zakelijke en het persoonlijke element in de Koloniale Welvaartspolitiek, Blaadje voor het Volkscredietwezen Juni 1927) maakt onderscheid tussen zakelijke welvaartspolitiek en een welvaartspolitiek, die op qualiteitsverbetering aanstuurt. Met zakelijke welvaartspolitiek wordt dan bedoeld: een politiek, die er naar streeft: de opbrengst van de productie in de landbouw te verhogen door irrigatie, landbouwvoorlichting, verstrekking van kunstmest, verbetering van de veestapel, landbouwcredieten en voorts: de vestiging van cultuurondernemingen aan te moedigen zodat de bevolking meer gelegenheid krijgt arbeidsloon te verdienen. Volgens genoemden schrijver heeft Java's bevolking slechts op één wijze duidelijk gereageerd op deze welvaartspolitiek: door in aantal te wassen als een bandjir. (Zie ook pag. 199).

Sluiten