Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werken dan 8^ uur per dag en in den regel mogen zij des Zaterdags niet langer werken dan tot i uur. Arbeid door kinderen beneden 14 jaar is in werkplaatsen en fabrieken verboden. Vrouwen mogen bepaalde soort arbeid niet verrichten. Deze regeling levert het voordeel op, dat de arbeider meer gelegenheid heeft zich te ontwikkelen en ontspannen; hij heeft dus minder kans ,,af te stompen" bij het eentonige werk in een fabriek, ook doordat hij in zijn eigen tijd gelegenheid heeft door handeldrijven of op andere wijze bijverdienste te krijgen. Verder is er door deze regeling minder kans op werkeloosheid en dat is een groot voordeel, want het is beter dat 120 arbeiders elk 81 uur per dag werken dan dat 85 arbeiders elk 12 uur per dag werken, terwijl er 35 arbeiders werkeloos rondlopen en daardoor belangrijk in „arbeidskracht" achteruitgaan.

2°. de veiligheidswet. Bepalingen om de arbeiders in fabrieken

en werkplaatsen te beveiligen tegen ongelukken. 30. de ongevallenwet. De werkgever is verplicht zijn arbeiders te verzekeren tegen ongelukken, welke zij in hun dienstbetrekking kunnen krijgen.

40. de invaliditeits- en ouderdomswet. De werkgevers in het merendeel van de bedrijven zijn verplicht voor arbeiders, die minder verdienen dan een zeker bedrag, een ouderdoms- en invaliditeitsverzekering te sluiten bij de Rijksverzekeringsbank.

Op grond van deze verzekering ontvangt ieder arbeider een wekelijkse uitkering, wanneer hij voorgoed invalide wordt, of wanneer hij 65 jaar is geworden. De premie moet betaald worden door den werkgever, die daarvoor wekelijks een zegel moet plakken op de „rentekaart" van den arbeider. De waarde van het zegel hangt af van het loon.

50. Landarbeiderswet. Door deze wet wordt de mogelijkheid geopend voor arbeiders, die in de landbouw in loondienst werken, land met woning in eigendom te verkrijgen. Het Rijk werkt daartoe mee door middel van voorschotten.

6°. De Arbeidsgeschillenwet heeft ten doel de vreedzame bijlegging van geschillen over arbeidsaangelegenheden en het voorkomen van deze.

Sluiten