Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als sociale wetgeving in Indië kan vermeld worden: sociale wet-

i°. de ordonnantie van 1925 tot beperking van kinderarbeid m

en nachtarbeid voor vrouwen.

Een kind beneden 12 jaar mag geen arbeid verrichten, die blijkbaar zijn krachten te boven gaat en bovendien is kinderarbeid verboden in werkplaatsen, waar meer dan 10 personen samenwerken, voorts in fabrieken, bij het aanleggen of onderhoud van wegen of andere graafwerken. Kinderarbeid is echter wel toegelaten in werkplaatsen waar uitsluitend door gezinnen gewerkt wordt.

Een vrouw mag tussen 10 uur 's avonds en 5 uur 's morgens geen werk als hierboven vermeld verrichten, tenzij de Gouverneur Generaal speciale toestemming heeft verleend. 2°. het veiligheidsreglement (ordonnantie van 1910) bevat voorschriften voor de beveiliging van arbeiders ter voorkoming van ongevallen.

30. de koelieordonnantie van 1931.

Vele grootbedrijven in de buitengewesten, vooral Sumatra's Oostkust, hebben arbeiders in dienst genomen, afkomstig van andere gewesten; om twee redenen heeft de wetgever het nodig geacht voor deze arbeidsovereenkomsten regels vast te stellen. In de eerste plaats moesten de arbeiders, van elders afkomstig, beschermd worden door de wet tegen willekeurige behandeling. De arbeiders, die op Java wonen en in de nabijheid van hun eigen desa in loondienst werken bij een uitheemse onderneming, kunnen gemakkelijker de arbeidsovereenkomst verbreken bij een slechte behandeling dan de Javaanse koelie,

die naar Deli is getrokken en in het vreemde land in een afhankelijke positie verkeert. In de tweede plaats was het voor de bedrijfszekerheid van een onderneming in de buitengewesten,

vooral van een onderneming, die pas was opgericht, nodig,

dat de wetgever bepalingen vaststelde om te voorkomen, dat de arbeiders willekeurig de overeenkomst konden verbreken.

Immers de onderneming had hoge kosten gemaakt om de arbeiders naar de buitengewesten te transporteren en wanneer de onderneming niet kon rekenen op een geregelde werkpraestatie van deze arbeiders dan was er te veel risico aan verbonden om arbeiders van Java te laten overkomen.

Toen de vraag naar verschillende producten, zoals tabak,

rubber, koffie, thee, tegen het einde van de 19e en het begin

Sluiten