Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de 20e eeuw sterk toenam en in de buitengewesten nog grote uitgestrektheden grond voor deze cultuur beschikbaar waren, stond men voor de moeilijkheid, dat er in de buitengewesten over het algemeen gebrek was aan arbeidskrachten en we hebben er reeds op gewezen, dat in dit tekort kon worden voorzien door arbeiders van Java afkomstig. Er zijn toen Koelieordonnanties vastgesteld voor bepaalde gebiedsdelen van de buitengewesten om de arbeiders tegen willekeurige behandeling te beschermen en tevens om willekeurige verbreking van de arbeidsovereenkomst door de arbeiders tegen te gaan. Voor geheel Sumatra, de Riouw Archipel, Bangka, Billiton en Borneo, zijn dergelijke koelieordonnanties ingevoerd.

Deze ordonnanties bevatten een regeling betreffende de rechten en verplichtingen van de werkgevers en van de van elders afkomstige werklieden, behorende tot de Inlanders en Vreemde Oosterlingen. De ordonnantie van 1927 voor het eiland Bangka bevatte (evenals de andere koelie-ordonnanties) o. m. de volgende bepalingen:

Art. 1 en 2 regelden de wijze waarop de arbeidsovereenkomsten moesten worden gesloten.

Art. 3. het contract mag niet langer duren dan 3 jaar. Art. 4. Opsomming van hetgeen het schriftelijk contract moet bevatten (soort van arbeid, rusttijden, loon, geneeskundige behandeling, kosteloze terugreis met gezin na afloop van het contract).

Art. 12 de werkgever is verplicht te zorgen voor kosteloze huisvesting, kosteloos drink- en badwater.

Art. 19 elke willekeurige inbreuk (zowel door werkgever als door werknemer) op de overeenkomst wordt gestraft met hechtenis van hoogstens een maand of geldboete van hoogstens ƒ 10,—.

Als willekeurige inbreuk door den werknemer werd beschouwd desertie en voortgezette weigering om arbeid te verrichten. Dit laatste werd alleen gestraft als er een klacht is ingediend door den werkgever. Artikel 19 bevatte dus de poenale sanctie. *)

*) Sanctie betekent: goedkeuring, het „van kracht maken", poenale sanctie betekent dus, dat aan de bepalingen kracht wordt bijgezet door strafbedreiging.

Sluiten