Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In 1918 sprak de regering in Indië zich in dien zin uit, dat zij binnen afzienbare tijd zou overgaan tot afschaffing van de poenale sanctie. In 1923 sprak de Volksraad in Indië zich uit vóór handhaving, doch toen nam de Tweede Kamer in Nederland een motie aan, waarin de wens werd uitgesproken om de koelieordonnanties telkens na 5 jaar te herzien, te beginnen met 1930, om zodoende te komen tot een geleidelijke afschaffing. In 1931 is één algemene koelieordonnantie ingevoerd, waarbij alle vroegere koelieordonnanties, die voor de afzonderlijke gewesten waren ingesteld, zijn ingetrokken. Deze ordonnantie bevat nagenoeg dezelfde bepalingen als de bovengenoemde ordonnantie voor het eiland Bangka.

Art. 41 van de Koelie-ordonnantie 1931 regelt de geleidelijke afschaffing van de poenale sanctie. Op ondernemingen, die vóór of in het jaar 1921 zijn geopend, zal tussen het aantal arbeiders, die op de voet van deze ordonnantie werkzaam zijn (contractanten) en het aantal arbeiders, die geen immigratiecontract hebben gesloten (de niet-contractanten) een zodanige verhouding in acht zijn te nemen, dat op elke onderneming, op elk honderdtal arbeiders werkzaam zijn:

a. vanaf 1 Januari 1932: minstens 25 niet-contractanten tegen ten hoogste 75 contractanten;

b. vanaf 1 Januari 1934: minstens 40 niet-contractanten tegen ten hoogste 60 contractanten;

c. vanaf 1 Januari 1936: minstens 50 niet-contractanten tegen ten hoogste 50 contractanten.

Voor ondernemingen, die na 1 Januari 1922 zijn geopend is het percentage voor de contractanten hoger gesteld.

Art. 43a (in 1932 bijgevoegd) opent de mogelijkheid voor de ondernemingen om uitdrukkelijk afstand te doen van het recht een klacht in te dienen wegens overtredingen gepleegd door de arbeiders. In dat geval gelden de hiervoor vastgestelde strafbepalingen niet voor arbeiders, die op deze ondernemingen werken.

Verschillende ondernemingen hebben een dergelijke verklaring afgelegd.

Art. 45 zegt dat in 1936 en vervolgens om de 5 jaren deze ordonnantie zal worden herzien, teneinde de arbeid onder werkovereenkomsten met poenale sanctie verder te beperken dan wel af te schaffen.

Sluiten