Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

We zullen onze aandacht voorlopig alleen bepalen bij het renteverschijnsel in de Europese landen en zullen dus eerst nagaan welke omstandigheden, buiten het economisch perspectief, invloed kunnen uitoefenen op de kapitaalrente.

Deze omstandigheden zijn: i°. het risico van den geldlener, invloed van 2°. eventuele administratiekosten, die voor hem aan de geld- ^"^wên. lening zijn verbonden; 30. het extra voordeel, dat de ondernemer door de geldlening behaalt, in verband met het feit,

dat het gebruik van deze kapitaalgoederen voor hem betekent:

meerdere stijging van de opbrengst.

Ter verduidelijking moge het volgende voorbeeld dienen.

X kan zijn inkomen aanzienlijk verhogen door een nieuwe machine voor zijn fabriek te kopen. Hij vraagt nu het nodige geld te leen van de A. Bank. De A. Bank is daartoe evenwel slechts bereid wanneer X 9 % rente per jaar betaalt. De A. bank verkrijgt de gelden, die zij uitleent, van het publiek in de vorm van rekening-courant of deposito's, waarvoor de bank 3 a 4 % moet betalen. Wanneer de bank deze gelden weer zou uitlenen tegen 3 a 4 % dan zou met verlies worden gewerkt.

Immers de bank moet ook haar administratiekosten dekken en tevens een reservefonds vormen voor ondernemers, die geld van de bank hebben geleend en dat niet terugbetalen.

Wegens de administratiekosten en het risico vraagt dus de A.

Bank een rente, die hoger is dan de zuivere rente.

X is echter bereid meer te betalen dan de zuivere rente van 4 %, omdat de nieuwe machine zijn inkomen belangrijk zal verhogen. Hij is dus bereid 9 % te betalen.

In verband met het feit dat door „uitvindingen" de stand van de techniek telkens verandering ondergaat bestaan er voor de ondernemers telkens nieuwe mogelijkheden hun productie in andere banen te leiden. Een geldlening stelt hen in de gelegenheid zich zuiver aan te passen bij de nieuwe stand van de techniek; een geldlening levert voor hen telkens meerdere stijging van de opbrengst op. De ondernemers zijn dus dikwijls bereid een rente te betalen, die hoger is dan de zuivere rente.

In verband hiermede ziet men dan ook dat geldleningen aan ondernemers in Europa steeds afgesloten worden tegen een rente die hoger ligt dan 4 %. Aan de zijde van de ondernemers heeft men dikwijls het verschijnsel van de meerdere

Sluiten