Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ondernemingen vergunning krijgen het landbouwbedrijf (en daaraan verbonden landbouwindustrie) uit te oefenen op gronden, die gehuurd worden van inheemse bezitters.

Deze ondernemingen zijn gebonden aan verschillende bepalingen, die de strekking hebben te waarborgen:

i°. dat niet meer dan 3 deel van de tot een desa behorende sawahs of bouwvelden aan de landbouw der inheemse bevolking gedurende de gehele West-moesson (of een gedeelte daarvan) wordt onttrokken indien daardoor benadeling van de belangen der bevolking te duchten is (art. iog van de Grondhuurordonnantie).

2°. dat de tani niet van zijn grond zal vervreemden en daardoor het landbouwbedrijf zou „verleren". De gehuurde sawah moet, indien de huurtermijn meer dan 6 jaar bedraagt, met uitzondering van de eerste 6 jaar van de huurtermijn, telkens na verloop van ten hoogste 2 jaar, gedurende minstens een west-moesson, ter beschikking van den verhuurder worden gesteld. Een stuk grond wordt in den regel slechts éénmaal in een periode van 3 jaar met suikerriet beplant. Als maximum termijn waarvoor een suikerfabriek sawahs mag huren, heeft men vastgesteld 7 periodes van 3 jaar en \ jaar speling, derhalve 21 \ jaar. 3°. vooruitbetaling van de huursom slechts binnen een bepaalde periode, voorafgaande aan de ingebruikneming van de grond, mogelijk is; bij verhuur van sawahs op lange termijn (langer dan 22 jaar) mag de huursom niet betaald worden over een langere periode dan telkens een jaar of een oogstjaar. Deze periodieke betalingen mogen niet geschieden vóór de aanvang van het gebruikstijdvak, waarop zij betrekking hebben en, bij jaarlijkse betalingen, eerst in de loop van elk jaar.

40. voor lange contracten (langer dan 3! jaar) de bezitter een minimum huurprijs ontvangt. x)

De minimum huurprijs wordt, wat de west-moesson betreft, berekend volgens de opbrengst, die de bezitter

x) De bepalingen onder 3e en 4e genoemd zijn vastgesteld om te voorkomen dat de tani, met ziin gering economisch perspectief, er toe gebracht wordt voor een langdurige toekomstige periode tegen abnormaal lage huurprijs zijn gronden prijs te geven.

Sluiten