Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK V

CREDIETVERLENING

crediet-

verlcning.

AFDELING 1 CREDIETVERLENING IN HET ALGEMEEN

Men spreekt van credietverlening wanneer bij ruil een omschrijving

tijdsruimte is gelegen tussen de wederzijdse praestaties.

Crediet is afgeleid van het Latijnse „Credo" hetgeen

betekent „ik vertrouw". Credietverlening gaat samen met vertrouwen. De credietgever heeft „beschikkingsmacht" prijsgegeven ten behoeve van iemand anders (den credietnemer)

en hij vertrouwt, dat in de toekomst de credietnemer de verplichting zal nakomen, die hij van zijn kant op zich heeft genomen. Voorbeelden van credietverlening:

i°. A. leent ƒ 100,— aan B. onder afspraak, dat B na een

jaar ƒ no,— zal terugbetalen.

2°. A verkoopt een fiets, die contant kost ƒ ioo,— aan B voor ƒ i io,— onder afspraak dat B de fiets na 3 maanden zal betalen.

3°. A geeft ƒ 100,— aan B als voorschot op zijn oogst onder afspraak, dat B na 3 maanden een hoeveelheid producten voor een waarde van ƒ 110,— aan A zal uitleveren.

4°. A helpt B bij het ploegen in Februari onder afspraak dat B hem bij hetzelfde werk zal helpen in Mei.

Door het ruilverkeer en het credietverkeer trachten de Doei van de

mensen te bereiken, dat hun productie zoveel mogelijk geschiedt volgens de technische regel van de productie. Iemand, die voor

zijn productie niet de beschikking heeft over de juiste hoeveelheid goederen, die gevorderd wordt door de technische regel,

zal, door ruilhandelingen en desnoods door van crediet gebruik te maken, trachten over de juiste hoeveelheid goederen, in de juiste verhouding, de beschikking te krijgen.

Het hierboven onder 40 genoemde voorbeeld, het weder- voordeel van kerig hulpbetoon, levert het voordeel op, dat men crediet ™cderkcr|s

, . . hulpbetoon.

krijgt zonder dat er sprake is van rentebetaling. Daarom gaan

crediet¬

verlening.

Sluiten