Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er stemmen op om dit gebruik, dat in vele streken van Indië de laatste jaren aan het minderen is, weer zoveel mogelijk in ere te herstellen.

Wij hebben vroeger besproken de vergoeding, welke de credietgever kan vorderen voor het risico, dat hij loopt. Dit risico kan verkleind worden door verschillende soorten van waarborg, zekerheid, die de credietnemer soms verstrekt.

De volgende soorten van waarborg verdienen bespreking: Hypotheek. Hypotheek is een zakelijk recht, dat op de onroerende goederen van den credietnemer gevestigd wordt; de credietgever heeft daardoor de bevoegdheid, om het goed bij niet betaling van de schuld publiek te verkopen en van de opbrengst zijn vordering af te houden.

Ieder schuldeiser kan met zijn credietnemer een hypotheekovereenkomst sluiten, maar hypotheek kan slechts gevestigd worden op eigendomspercelen, op percelen, die zijn ingeschreven in de registers van het agrarisch-eigendomsrecht (dit recht zullen wij verderop bespreken) en verder op enkele zakelijke rechten, die door den credietnemer op de grond van iemand anders worden uitgeoefend, zoals: recht van opstal en erfpacht.

Hypotheek is zelf een zakelijk recht, zodat het blijft bestaan, ook wanneer de grond (of het zakelijk recht), waarop het rust, aan iemand anders overgaat. De credietgever is preferent op de opbrengst bij publieke verkoop d. w. z. hij kan eerst zijn gehele vordering van de opbrengst afhouden en wat er overblijft is voor de andere schuldeisers, zo die er zijn.

Uit het bovenstaande blijkt, dat op Inlandse bezitsrechten geen hypotheek kan worden gevestigd. Sommigen zeggen, Is het wen- dat het wenselijk zou zijn, hypotheek mogelijk te maken seiijk hypo- Qp Inlandse bezitsrechten ten behoeve van eiken credietgever,

theek op

inlandse onverschillig tot welke bevolkingsgroep hij behoort. De ingronden ]leemse grondbezitter zou dan gemakkelijker crediet kunnen maken? krijgen, doordat de credietgevers met een dergelijke waarborg weinig risico lopen. Er zou veel aanbod van crediet komen en daardoor zou de rente voor geldleningen dalen.

Het bovenstaande is in zoverre onjuist, dat de credietgever groot risico loopt door de wisselvallige koopprijzen van de grond. Publieke verkoop van grond is in het adatrecht vrijwel

Sluiten