Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gehad om dergelijke praktijken mogelijk te maken. De bedoeling heeft voorgezeten om aan den inheemsen bezitter meer rechtszekerheid te geven op zijn grond; immers bij het agrarisch eigendomsrecht worden de grenzen behoorlijk vastgelegd, terwijl in de regeling van 1872 allerlei voorschriften worden gegeven om een juiste overschrijving bij verkoop of overlijden te waarborgen. Wanneer er meer rechtszekerheid omtrent de grond ontstaat, zullen ook de grondprijzen stijgen en de bedoeling is dus tevens geweest om met die meerwaardige gronden als waarborg het „credietnemen" mogelijk te maken. Van de regeling van 1872 is evenwel slechts weinig gebruik gemaakt.

Rechtszeker- In de laatste jaren is de rechtszekerheid omtrent de grondbezit' ^n'an<^se bezitsrechten aanmerkelijk verbeterd door verschillende voorschriften, die van de „Dienst der Landrente" zijn uitgegaan. De bestuursambtenaren moeten de overschrijvingen controleren en de grenzen worden nauwkeuriger opgemeten. De grondbezitter verkrijgt dus in deze tijd geen belangrijk grotere rechtszekerheid, wanneer hij agrarisch eigendomsrecht aanvraagt; in 1872 was dat geheel anders, want toen bestonden de grondenregisters van de „Dienst der Landrente", zoals die thans zijn ingericht, nog niet.

Hypotheek op inlandse bezitsrechten zou dus wenselijk worden, zodra het grote verschil in waardering van de koopprijs van grond bij de bewoners van Indië is verdwenen. Vrees voor onwettige occupatie behoeft dan niet meer te bestaan, terwijl de opbrengst bij publieke verkoop van gronden hoger en regelmatiger zou zijn. Eerst dan zou in werkelijkheid groter aanbod van crediet plaats vinden. De rente voor geldleningen zou dan ook lager zijn.

Om evenwel reeds thans credietneming mogelijk te maken tegen een rente, die belangrijk lager is dan zij volgens de rentestand in de inheemse maatschappij zou zijn, is in 1908 Crediet- een regeling gegeven betreffende het Credietverband. In 1908 verband, hgeft jg wetgever de vestiging van een met hypotheek overeenkomend zakelijk recht mogelijk gemaakt op Inlandse gebruiksrechten; dit recht, het credietverband, wordt hoofdzakelijk gevestigd op erfelijk individueel bezitsrecht. Communaal bezitsrecht kan nimmer publiek worden verkocht dus het kan ook niet dienen als waarborg bij credietverlening.

Het recht verschilt overigens in dit opzicht van hypotheek,

Sluiten