Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat het alleen kan worden gevestigd ten behoeve van credietinstellingen, die bij speciale ordonnantie zullen worden aangewezen. Tot nu toe zijn als zodanig aangewezen o. a. de Algemeene Volkscredietbank, de N.V. Bank Nasional Indonesia te Soerabaja en de in 1932 opgerichte „stichting" Crediethulpbank voor Ned.-Indië te Batavia.

De inheemse grondbezitter, die geld nodig heeft, kan de De grond ais volgende overeenkomsten sluiten.1) TredUtTfr- b"

i°. hij kan de grond verkopen (adol lepas; Jav.; djoewal lening tus-

1 A /T 1 \ sen inheem-

IcpdS, M.3,1.). ^ sen onderling.

2°. hij kan de grond verpanden (adol gaden; Jav.; djoewal gade, Mal.).

3°. hij kan de grond verhuren (adol taoenan Jav.; djoewal sewah Mal.).

4°. hij kan de grond als waarborg aanwijzen, zonder dat de grond wordt overgedragen aan den geldschieter.

In het onder i° genoemde geval is er van credietverlening natuurlijk geen sprake.

Grondverpanding is de overeenkomst, waarbij de crediet- Grondnemer een hem toebehorend stuk grond tijdelijk ten gebruike verpandiagafstaat aan den credietgever als waarborg voor een ontvangen geldlening. De credietnemer behoudt zelf het bezitsrecht en kan de grond te allen tijde weer inlossen.

Rente wordt voor de geldlening niet betaald. Inplaats van een zeker bedrag als rente te ontvangen, mag de credietgever profiteren van de voordelen, die de grond oplevert. De credietgever kan de voordelen van de grond trekken door de grond zelf te bewerken of door de grond in deelbouw uit te geven. Soms geeft hij de grond in deelbouw aan den credietnemer.2)

Het bedrag dat de credietnemer als hoofdsom ontvangt, zou feitelijk even hoog moeten zijn als de koopprijs van de grond. Risico is aan deze geldlening slechts in zoverre verbonden, dat de prijs van de producten door de grond opgeleverd,

kan dalen, zodat de credietgever minder rente voor zijn geld

*) Indonesische Sawah-Verpanding door Mr. Soebroto, pag. 2. 2) In de stad Semarang komt ook verpanding van huizen voor. De credietgever heeft dan het recht, zolang de hoofdsom van de geldlening niet is terugbetaald, de huur van het huis in ontvangst te nemen.

Sluiten