Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en Chinezen, op de Kei-eilanden treden Makasaren en Hadramieten op als opkopers, in het Gewest Sumatra's Oostkust en de Riouw-archipel oefenen de Chinese , ,kedei-houders" soms grote macht uit als opkopers. In de Minangkabause landen is het opkoop-systeem minder gebruikelijk. In 1923 is bij ordonnantie verboden aan ondernemingen voor de bereiding van suiker of indigo (en in de residenties Pasoeroean en Kediri ook aan ondernemingen voor de bereiding van cassavemeel en andere cassaveproducten), welke geheel of gedeeltelijk berusten op de grondslag van overeenkomsten met de Inlandse bevolking tot inhuur van gronden, om zonder vergunning van den Directeur van Binnenlands Bestuur in haar fabrieken of werkplaatsen te verwerken suikerriet, indigo- of cassavegewas, welke door opkoop zijn verkregen, dan wel afkomstig zijn van grond als bedoeld in art. 1 der Grondhuurordonnantie, indien deze niet op de voet dier verordening door de betrokken onderneming voor de beplanting met genoemde gewassen is ingehuurd. x)

woekerrente. Het is niet zo eenvoudig een omschrijving te geven van het begrip „woekerrente". Men zou aldus kunnen redeneren: wanneer een credietgever meer rente in ontvangst neemt dan overeenkomt met de „zuivere rente" + een normale vergoeding voor het risico + een normale beloning voor zijn werkzaamheden, dan kan men dat meerdere als woekerrente beschouwen. Wanneer de geldschieter een abnormaal hoge vergoeding ont-

bruikelijke vorm bij dit stelsel is, dat de geldbehoevende eenige maanden voor den oogst een bepaald bedrag van den toekangngidjo ontvangt, met de belofte aan dezen, die hoeveelheid product te leveren, welke tijdens den oogst tweemaal dat bedrag zal kosten. Wanneer b.v. de padi i| maand oud is, zijn er tani's die voor ƒ 1.50 a ƒ 2.— bij den oogst 1 pikol padi willen leveren. De te verwachten prijs zal zijn ƒ3.50 a ƒ 4.—, waardoor zij dus voor een paar maanden een rente van ± 100 % moeten betalen. Het Ngidjo-systeem wordt ook toegepast bij andere gewassen, zooals: kedelee, katjang, cassave, tabak, riet e. a. Het komt vaak voor, dat de toekang-ngidjo gebruik maakt van tusschenpersonen, dit zijn meestal invloedrijke menschen in de dessa, waaronder ook dessa-bestuursleden. De toekang doet dit om zeker te zijn van het binnenkomen der producten, en de tusschenpersonen doen het om de fooitjes of omdat ze daarbij ten eigen voordeele hoogere rente kunnen bedingen.

*) Zie ook pag. 79 en 88.

Sluiten