Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AFDELING 2 VOLKSCREDIET WEZEN

Geschiedenis Omstreeks 1900 is de regering begonnen het vraagstuk Voikscrédiet- onder °§en te zien, op welke wijze aan de bevolking de gewezen.1) legenheid kon worden gegeven om tegen billijke rente over crediet te beschikken.

Het bleek dat in Poerwokerto de Assistent Resident de Wolff van Westerrode reeds op eigen initiatief pogingen in die richting had gedaan. Door hem was nl. de reorganisatie ter hand genomen van een te Poerwokerto bestaande Prijajibank. Prijajibanken waren in die tijd verenigingen van Inlandse Bestuursambtenaren, die waren opgericht met het doel aan de leden zelf crediet te verstrekken. De gelden werden verkregen door bijdragen van de leden zelf. De Prijajibank te Poerwokerto, die in moeilijkheden verkeerde, werd door de Wolff van Westerrode weer op de been gebracht.

Er werd in 1897 opgericht de Poerwokertosche Hulp-, Spaaren Landbouwcredietbank, een vereniging, waarvan de Wolff van Westerrode voorzitter werd. Leden waren niet alleen Inlandse bestuursambtenaren doch ook enkele Europese. De nodige gelden voor credietverlening werden verkregen uit bijdragen van de leden zelf. In de eerste jaren bleef credietverlening aan de leden zelf hoofdzaak, terwijl men bij wijze van proefneming ook enkele credieten verstrekte aan buitenstaanders, meest landbouwcrediet.

Ook in de desa heeft de Wolff getracht een organisatie voor credietverlening in het leven te roepen. In 250 desa's werden loemboengs opgericht; instellingen die padi „uitleenden"

schen landbouwer, pag. 44 leest men: Een enkel middel, zooals credietverleening, evenmin als een combinatie van middelen, zooals verbetering van maten en gewichten, concentratie van den handel onder toezicht, een ordelijk muntstelsel, woekerbesluit, verbod van inpandgeving van gronden en klapperboomen voor onbepaalden tijd, verspreiding van marktberichten, zijn niet in staat den woeker afdoende te bestrijden, tenzij de betrokkene zelf aan dezen strijd deelneemt.

*) Hetgeen hier over dit onderwerp behandeld wordt is grotendeels ontleend aan: Het Volkscredietwezen in Nederlandsch-Indië door Dr. J. C. W. Cramer, verschenen in 1928.

Sluiten