Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en haar bedrijf werd overgedragen aan de Algemeene Volkscredietbank die haar werkzaamheden begon op 15 April 1934. De Algemeene Volkscredietbank zou tevens overnemen de bedrijven van de plaatselijke Volkscredietbanken; de leden van deze plaatselijke verenigingen hebben, gevolg gevende aan een Regeringsrondschrijven van Februari 1934, besloten hun verenigingen te ontbinden en het bedrijf van hun banken over te dragen aan de Algemeene Volkscredietbank. De Directie van de Algemeene Volkscredietbank wordt benoemd door den Gouverneur Generaal; de plaatselijke besturen van de vroegere Volkscredietbanken zijn herschapen in Plaatselijke Commissies van Toezicht en Bijstand.

Blijkens art. 2 van de bovengenoemde ordonnantie van 1934 heeft de Algemeene Volkscredietbank ten doel, in NederlandschIndië in het belang der volkswelvaart:

a. het credietbedrijf uit te oefenen, ter voorziening in die credietbehoeften van groepen van ingezetenen van Ned.Indië en binnen Ned.-Indië gevestigde instellingen — zulks ongeacht landaard — waarin niet, of niet bevredigend, door andere credietinstellingen wordt voorzien.

b. gelden van inlandse gemeenten, regentschappen en zelfbesturende landschappen met haar instellingen, van coöperatieve verenigingen en volkscredietinstellingen in belegging te nemen en zich met het bewaren en administreren van effecten en andere geldswaardige papieren dier lichamen en instellingen te belasten.

c. in samenwerking met de Postspaarbank het sparen te bevorderen, onder meer, door spaargelden in belegging te nemen tegen een rente, niet hoger dan die der Postspaarbank.

d. raad en bijstand te verlenen en toezicht en controle uit te oefenen op volkscredietinstellingen, coöperatieve verenigingen, Inlandse-gemeentecrediet-instellingen, zulks met in acht neming van de op dit stuk bestaande wettelijke regelingen.

In de loop van 1934 is vervolgens een Rondschrijven van de Directie der Alg. Volkscred. Bank verzonden aan de Administrateurs der plaatselijke kantoren waarin o. m. wordt gezegd: de crisistoestand heeft in 1934 tengevolge gehad dat de landbouwende bevolking zich aan de enorme daling van

Sluiten