Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De desabanken lenen geld uit en bij de desaloemboengs kunnen de dorpsgenoten padi lenen.

Het bestuur van een desabank wordt gevormd door een Desabanken. bankcommissie, waarvan de Loerah, het dorpshoofd, de leider is en enkele andere vooraanstaande personen lid zijn. De administratie wordt meestal gevoerd door een bankschrijver,

die voor enkele desabanken tezamen wordt aangesteld en beurtelings op de verschillende zitdagen zijn diensten verricht.

In het werk van Dr. J. C. W. Cramer: Het Volkscredietwezen in Nederlandsch-Indië, leest men over de dorpscredietinstellingen:

,,de dorpscredietinstellingen geven kleine leeningen uit op korten termijn, bestemd om evenwichtsverstoringen in het gezinsbudget, die bij vele Inlandsche gezinnen jaarlijksche verschijnselen zijn, te overbruggen; de volkscredietbanken verstrekken meer groote, langer loopende leeningen voor bepaald omschreven, grootere uitgaven."

Er wordt dus niet zozeer gevraagd bij elk crediet, waarvoor het besteed wordt. De credieten worden niet alleen verleend om moeilijke tijden door te komen, maar soms ook om kleine handelaren aan de nodige geldmiddelen te helpen. In 1928 was de gemiddelde duur van de leningen van de volkscredietbanken 92 maand en van de desabanken 65 dagen. Men vraagt niet waarvoor het geld geleend wordt, maar er wordt wel op gelet door welke personen geleend wordt. Bij elke desabank wordt een register aangehouden, het boekoe-lid, waarin genoteerd staan degenen, die als lener worden toegelaten, met aantekening van het maximumcrediet, dat zij mogen ontvangen. Als zodanig worden slechts ingeschreven de desagenoten, die gunstig bekend staan. Wanneer een lener niet behoorlijk zijn verplichtingen nakomt, wordt hij geschrapt uit het boekoe-lid.

Het uit te lenen geld wordt bij de oprichting van een desabank meestal verkregen door voorschot van de Volkscredietbank. In vroegere jaren soms door inleggelden van de desabewoners. In de Oosthoek van Java en tevens in Pekalongan en Tegal is het bij sommige desabanken gebruikelijk om bij de betaling van de rente nog een bedrag te storten als spaargeld, welke som ineens in de Poeasamaand wordt terug-

Sluiten