Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

betaald. Overigens moet men het hoofdzakelijk hebben van de vorming van een eigen vermogen en evenals bij de Volkscredietbanken gelukt het, door in de aanvang een extra-rente te heffen van de leningen, dit eigen vermogen vrij spoedig bij-een te brengen. In 1928 vormde het eigen vermogen van de desabanken 84 % van de gezamenlijke passiva, hetgeen beduidend meer is dan bij de Volkscredietbanken het geval was. Naarmate het eigen vermogen groeide, werden de inleggelden aan de leden of de voorschotten van de Volkscredietbanken terugbetaald.

De rente der desabanken bedroeg in 1921 gemiddeld 47,6 % en in 1928 35,8 %.

De desabanken zijn aan zeer strenge regels en controle onderworpen; de ervaring heeft geleerd dat alleen op die wijze de desabanken in stand kunnen worden gehouden.

Krachtens een ordonnantie van 1934 zijn leiding en controle der Inlandse gemeente-credietinstellingen van de Centrale Kas op de beheerders der plaatselijke kantoren van de Alg. Volkscred. Bank overgegaan.

Desaioem- De organisatie van de desaloemboengs op Java en Madoera, boengs. ]3esj:uur en he(; Qp deze instellingen uitgeoefende toezicht is nagenoeg gelijk aan de regelingen, die voor de desabanken gegeven zijn.

De desaloemboengs zijn voorraadschuren, waarin padi wordt bewaard; het is de bedoeling deze padi uit te lenen in de „schrale tijd" (December, Januari) en na de oogst (Mei, Juni) moet de geleende hoeveelheid, vermeerderd met een bepaalde hoeveelheid als rente, worden teruggebracht. De rente wordt besteed voor onkosten van de administratie, voor eventueel te betalen rente aan de Volkscredietbank, voor de vorming van een eigen vermogen en om het gewichtsverlies van de voorraad door indroging goed te maken. De desaloemboengs hebben hun bestaan te danken aan het feit, dat in normale omstandigheden (de crisisjaren 1931 en 1932 buiten beschouwing gelaten) de padiprijzen elk jaar een regelmatig terugkerende schommeling vertonen. In de schrale tijd is de prijs bijvoorbeeld ƒ 4,— en na de oogst ƒ 3,—. In 1926 was het gemiddelde prijsverschil voor heel Java 37 %. Wanneer nu iemand in de schrale tijd 4 pikoel padi leent, waarvoor hij na de oogst 6 pikoel moet terugbrengen, dan leent hij bij

Sluiten