Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AFDELING 4 PARTICULIERE BANKINSTELLINGEN

Men kan onderscheid maken tussen:

i°. deposito- en credietbanken 2°. hypotheekbanken 3°. spaarbanken.

Deposito- en In het algemeen zijn de deposito- en credietbanken instellingen banken" Indië: naamloze vennootschappen) welke gelden van het publiek in belegging nemen tegen rentevergoeding en deze gelden uitlenen aan handels-, landbouw- of industriebedrijven, eveneens met rentevergoeding. De gelden, die in belegging worden genomen, zijn direct opvorderbaar (rekening courant) of opeisbaar met een opzeggingstermijn van 3 maanden, \ jaar of 1 jaar (deposito). Voor deposito wordt meer rente vergoed (3 3- 4 %) dan voor rekening-courant (bijvoorbeeld: 1 %).

De credietverlening geschiedt met of zonder waarborg. De waarborg bij credietverlening kan zijn borgstelling, hypotheek, onderpand. In pand (belening) kunnen worden gegeven: effecten (aandelen in naamloze vennootschappen of schuldbekentenissen aan toonder, meestal genoemd obligaties) en handelsgoederen.

Goederen- Voor het in belening nemen van handelsgoederen (koffie, tabak, suiker) hebben de banken in Indië eigen opslagplaatsen (goedangs). Ook komt het voor, dat handelsgoederen opgeslagen zijn bij een Veem (Blaauwhoedenveem-Friesseveem). Een Veem is een maatschappij, die als bedrijf uitoefent het opslaan van goederen tegen opslagbewijzen (celen). Dit zijn ontvangstbewijzen, die uitgeschreven zijn aan toonder of op naam van een bepaald persoon ,,of diens order". De houder van zo'n ceel of opslagbewijs kan nu de goederen bij een bank belenen door dit papier in pand te geven bij de bank, die het crediet verleent.

Disconteren Verder geschiedt credietverlening door het disconteren van wissels. yan wisseis_ Iemand, die geld te vorderen heeft op een bepaalde vervaldag, bijvoorbeeld 1 October 1932, kan op de volgende wijze trachten reeds eerder de beschikking over dit geld te krijgen. Bijvoorbeeld A te Semarang heeft ƒ 10.000,—- te vorderen van B te Solo; de vordering wordt opeisbaar op

Sluiten