Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verhoging van hun kostprijs beschouwen en in verband met de stijging van de kostprijs stijgt ook de marktprijs. De consumenten van deze goederen betalen dan de accijns geheel of gedeeltelijk door de hogere prijzen. Men zegt dan, dat de accijns geheel of gedeeltelijk door de producenten op de consumenten is afgewenteld. Een andere vorm van verteringsbelasting is de belasting, die bij invoer uit het buitenland op bepaalde goederen geheven wordt van den importeur. Deze belasting, invoerrecht genaamd, wordt op dezelfde wijze als de accijns afgewenteld op de consumenten.

Het is nu maar de vraag, welke goederen door invoerrechten worden getroffen. Worden alle ingevoerde goederen gelijkelijk bij de invoer belast, dan wordt aan het beginsel, dat voorgezeten heeft bij de instelling van de progressieve inkomstenbelasting tekort gedaan. Verondersteld dat men 5 % invoerrechten van alle ingevoerde goederen heft. Iemand die een klein inkomen heeft en dus hoofdzakelijk zijn eerste levensbehoeften bevredigt, moet dan misschien voor zijn levensmiddelen en kleren 5 % extra betalen; dit betekent voor hem een veel groter belastingdruk dan voor iemand met een inkomen van ƒ 12.000,—, die 5 % meer moet betalen voor de bevrediging van zijn levensbehoeften en extra-behoeften. De eerstgenoemde persoon zal op zijn eerste levensbehoeften moeten bezuinigen en laatstgenoemde zal alleen de bevrediging van zijn extrabehoeften gaan beperken. Om deze reden worden dan ook in Indië van goederen, die dienen voor bevrediging van eerste levensbehoeften, geen invoerrechten geheven, of lagere invoerrechten dan voor luxezaken.

Een andere vorm van verteringsbelasting is de belasting naar de uiterlijke welstand. De draagkracht van de belastingbetalers wordt dan bijvoorbeeld beoordeeld naar de grootte van het huis, dat zij bewonen (huurwaarde van het huis), de waarde van hun meubels en het aantal fietsen en automobielen.

In Indië wordt de belasting naar de uiterlijke welstand genoemd personele belasting.

In Indië zijn de belastingen niet voor alle bevolkingsgroepen Niet voor aiie gelijk. Van inheemse grondbezitters wordt nl. een speciale bevolk!ngs" inkomstenbelasting geheven, die landrente wordt genoemd, dezelfde De grondbezitters zijn dan niet aangeslagen in de algemene belastinKinkomstenbelasting voor het inkomen, dat zij uit hun grondbezit

Sluiten