Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

belasting zou men, behalve de vaststelling van de aanslag, . ook nog moeten regelen: de opslag, vervoer en verkoop van de ingeleverde goederen.

3°. een geldbelasting levert het voordeel op, dat de productie voor de handel er door bevorderd wordt, de landbouwers komen daardoor zelf meer in aanraking met het handelsverkeer en leren daardoor meer omgaan met geld.

Wij zullen thans de in Indië bestaande belastingregelingen in het kort bespreken.

Overzicht der l0- Inkomstenbelasting.

regelingen. Ieder persoon, wiens inkomen geschat wordt op een „belastbaar minimum" of hoger, per jaar, moet een zeker percentage van dit inkomen als belasting betalen. Dit „belastbaar minimum" wordt door den Directeur van Financiën vastgesteld voor elk gewest of gedeelte van gewest afzonderlijk. De belasting bedraagt ƒ 2,— voor inkomens beneden ƒ 200,— per jaar; het percentage wordt hoger naarmate het inkomen stijgt boven ƒ 200,— per jaar. Men heeft berekend, dat op het platteland slechts 3.7 % van de bevolking een inkomen boven ƒ 100,— heeft. In de kleine steden is dit: 11.8 % en de grote steden 59-5 %•

Vrijgesteld van belasting is het inkomen waarover reeds loonbelasting geheven is, het inkomen uit gronden, waarover reeds Inlandse belasting wordt geheven (Landrente) en verder zijn vrijgesteld van inkomstenbelasting de Inlandse ingezetenen van de Vorstenlanden op Java.

2°. Loonbelasting.

Ze bedraagt 4 % van de inkomsten uit arbeidsovereenkomst. Deze belasting moet door den werkgever worden betaald maar hij kan ze op den werknemer verhalen.

30. Vennootschapsbelasting.

Naamloze vennootschappen, vennootschappen onder firma, coöperatieve verenigingen, in Indië gevestigd, moeten over de door hen behaalde winst 20 % belasting betalen. Hierbij is dus niet het progressieve stelsel toegepast.

Sluiten