Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4°. Personele belasting.

Alle personen, die een huis bewonen, waarvan de huurwaarde meer bedraagt dan een door den Gouverneur-Generaal locaal vast te stellen som, moeten betalen o. a.

5 % vandejaarlijksehuurwaardevanhethuis.dat zij bewonen. 2 % van de waarde van het meubilair.

/ 3.— per rijwiel.

Bovendien moet ieder eigenaar van een automobiel ƒ 48,— per jaar personele belasting betalen.

De grenzen van de huurwaarde der huizen, waar beneden geen personele belasting behoeft betaald te worden, zijn zodanig vastgesteld, dat het merendeel der inheemse bevolking niet aangeslagen is in de personele belasting.

5°. Verpondingsbelasting.

Dit is een belasting, die geheven wordt van eigendomspercelen en andere Europese zakelijke rechten, zoals recht van opstal.

Het is een grondbelasting, die geheven wordt naast de belasting op het inkomen, dat de eigenaar van de grond trekt. Als verpondingsbelasting moet elk jaar betaald worden in het algemeen § % van de verpondingswaarde (10 X de jaarlijkse huurwaarde).

6°. Vermogensbelasting. Deze belasting wordt geheven over het vermogen van hen, die binnen Ned.-Indië wonen en in enkele gevallen ook van hen, die buiten Ned.-Indië wonen. Indien het zuiver vermogen minder dan ƒ 25.000,— bedraagt wordt geen belasting geheven. Bedraagt het meer dan ƒ 25.000,— doch minder dan ƒ 120.000,— dan wordt geheven ƒ 2,50 per ƒ 1000,— over hetgeen het vermogen een bedrag van ƒ 24.000 te boven gaat. Is het vermogen ƒ 120.000,— of meer dan is verschuldigd ƒ 2,— per ƒ 1000,—.

7°. Recht van successie is een belasting, die geheven wordt van het zuiver bedrag ener nalatenschap (d. i. van alle daartoe behorende goederen en rechten, verminderd met de schulden) van een Europees ingezetene van Indië.

Het recht bedraagt if % voor afstammelingen in de rechte nederdalende linie of voor echtgenoot met kinderen en klimt op, naarmate de erfgenamen minder na verwant zijn aan den erflater, tot 15 % maximum voor bloedverwanten in de 5de

Sluiten