Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De productiviteit wordt vastgesteld op de volgende wijze. Men berekent eerst de opbrengst in pikols droge padi van de sawahs en daartoe worden de sawahs van elk district in groepen ingedeeld. Om de netto opbrengst te verkrijgen, wordt per bahoe 10 pikol droge padi afgetrokken. De groepering geschiedt in overleg met en op aanwijzing van de grondbezitters zelf. Op die wijze verkrijgt men dus een groepering, waarbij bijvoorbeeld gronden van de eerste groep een belastbare opbrengst opleveren van 30 pikol, van de 2e groep 25 pikol enz.

Daarna gaat men dit aantal pikols vermenigvuldigen met de gemiddelde padiprijs. De gemiddelde padiprijs wordt afgeleid uit de padiprijzen van de afgelopen 10 jaar. Op die wijze heeft men dus de belastbare opbrengst in geld uitgedrukt.

Vervolgens wordt berekend de productiviteit van de droge gronden en woonerven. Daartoe gaat men eerst deze gronden in klassen verdelen, wederom in overleg met en op aanwijzing van de bevolking. Nu is het zeer moeilijk de productiviteit van deze gronden in geld uit te drukken; men komt nu toch tot een billijke aanslag voor de droge gronden door deze gronden te vergelijken met de sawahs. Dit geschiedt nl. doordat men de ruilwaarde (niet de koopprijs) van die gronden vergelijkt met de ruilwaarde van de sawahs. Men vraagt bijvoorbeeld aan de desabewoners in welke verhouding zij één bahoe van een bepaald stuk droge grond zouden willen verruilen tegen een bepaalde sawah. Wanneer nu bijvoorbeeld blijkt, dat de bewoners in die desa twee bahoe droge grond van de tweede klasse zouden willen verruilen tegen één bahoe sawah van de tweede groep en de productiviteit van sawahs van de tweede groep wordt op ƒ 60,— geschat dan wordt aangenomen dat de productiviteit van de droge grond van de tweede klasse ƒ 30,— bedraagt. Op dezelfde wijze wordt de productiviteit van de woonerven berekend.

Op die wijze heeft men dus geschat de belastbare opbrengst in geld van de droge gronden, woonerven en sawahs.

Nu moet nog vastgesteld worden de aanslag. Dit geschiedt doordat men alle districten verdeelt in economische kringen. Men gaat na de economische toestand van elke kring. Er wordt daarbij gelet op de gezondheidstoestand, de gelegenheid om arbeidsloon in geld te verdienen, men gaat na of er veel handel als nevenbedrijf wordt uitgeoefend, enz.

Sluiten