Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Albarda, waarin de wenselijkheid werd uitgesproken een onderzoek te doen instellen naar de economische toestand van de Inlandse bevolking van Nederlandsch-Indië. Naar aanleiding hiervan is een hernieuwd onderzoek ingesteld naar de welvaartstoestand van de Inlandse bevolking, thans voor geheel Indië. De bedoeling heeft hierbij voorgezeten om binnen een kort tijdsbestek tot een samenvattend overzicht te komen. Het resultaat van dit onderzoek (Verslag van den economischen toestand der Inlandsche bevolking) is in 1926 verschenen.

Als voorbeelden van enquêtes, die in meer beperkte kring werden gehouden, kunnen worden genoemd: Landbouw en Welvaart in het Regentschap Pasoeroean door Dr. E. de Vries, Vergelijking van den economischen toestand der districten Tajoe en Djakanan door D. H. Burger, Economische beschrijving van de Kaloerahan Sidoardjo door Dr. L. Adam, Inlandsche Budgetten door Dr. J. H. Boeke.

Voorts zijn talloze werken verschenen, waarin verslag wordt uitgebracht over het onderzoek, ingesteld naar bepaalde productietakken (cultuur van verschillende landbouwgewassen, bepaalde takken van nijverheid), of waarin verslag wordt uitgebracht over onderzoekingen ingesteld naar de belastingdruk op de inheemse bevolking. (In dit verband verdienen speciale vermelding: Onderzoek naar den belastingdruk op de Inlandsche bevolking van J. W. Meyer Ranneft en Dr. W. Huender 1926 en Verslag van den belastingdruk op de Inlandsche bevolking in de buitengewesten, van den Assistent Resident Fievez de Malines van Ginkel 1929). Naast de ambtelijke verslagen en de speciale enquêtes, zoals hierboven vermeld, is een onmisbaar middel voor de regering om geregeld op de hoogte te blijven van de welvaart in het land: de statistiek, statistiek. De statistiek is een bepaalde methode van onderzoek, welke hierin bestaat, dat men omtrent het onderwerp, dat onderzocht moet worden, cijfers verzamelt en die cijfers zodanig groepeert, dat een aanschouwelijk overzicht wordt verkregen. Als voorbeeld van een aanschouwelijke voorstelling, door groepering van cijfers verkregen, kan men beschouwen het overzicht van de toename van de bevolking in verschillende landen, hierboven op pagina 40 weergegeven.

De betekenis van de statistiek voor het welvaartsonderzoek

Sluiten