Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

berust hierop, dat er een zeer nauw verband bestaat tussen de welvaartstoestand van een land in het algemeen en de maatschappelijke verschijnselen, de gebeurtenissen in de menselijke samenleving, die zich telkens voordoen. Wanneer de welvaart in een bepaald gebied gelijk blijft, dan ziet men, dat tal van gebeurtenissen op uiterst regelmatige wijze elk jaar in gelijken getale zich voordoen. Indien men dan het onderzoek in ruime kring, over een grote massa gevallen, instelt, dan vindt men die regelmaat bij de telling en groepering van allerlei zeer uiteenlopende feiten terug; men zal dan kunnen waarnemen, dat elk jaar het totaal aantal bewoners van een land met bijvoorbeeld 3 % toeneemt. Wanneer men hetzelfde onderzoek instelt binnen een kleinere kring, dan vindt men niet dezelfde regelmaat terug. Het aantal bewoners van een bepaald dorp zal bijvoorbeeld in 1920 met 8 % zijn gestegen, in 1921 met 1 %, in 1922 met 6 %. Neemt men een nog kleinere kring, dan vertonen deze cijfers een nog onregelmatiger beeld. Bijvoorbeeld: onderzoekt men de bevolkingstoename in een gehucht, waar 3 huizen staan, dan zal bijvoorbeeld het aantal inwoners in 1912 van 10 op 13, dus met 30 % zijn gestegen, in 1913 van 13 op 14, dus met 8 % zijn gestegen en in 1914 zal het aantal misschien met 20 % zijn gedaald.

Hoe kleiner de kring van onderzoek is, des te onregelmatiger verlopen de cijfers der statistiek. Hoe groter het aantal gevallen dat onderzocht is, des te regelmatiger beeld vertonen deze cijfers. x)

Deze regelmaat doet zich voor, wanneer de algemene welvaartstoestand gelijk blijft: zodra dus verschillende cijfers een onregelmatig verloop gaan vertonen, is dit een teken, dat de welvaartstoestand gedaald of gestegen is.

De cijfers van de Statistiek krijgen vooral dan grote waarde, wanneer de gegevens niet alleen over een grote massa gevallen verzameld zijn, doch ook over een groot aantal jaren. Veronder-

*) Het is merkwaardig, dat men deze regelmaat bij allerlei, ogenschijnlijk zeer willekeurige, gebeurtenissen terugvindt. In normale omstandigheden worden bijvoorbeeld in de stad Londen elk jaar een ongeveer gelijk aantal zelfmoorden gepleegd. Verondersteld dat in 1923 630 armbanden als gevonden voorwerpen zijn aangegeven, dan vindt men diezelfde cijfers in de daaropvolgende jaren vrijwel onveranderd terug. In 1924 zijn er bijvoor-

Sluiten