Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

steld, dat men berekend heeft, dat in 1928 op Java en Madoera de bevolking met ongeveer 430.000 mensen is toegenomen, dan krijgt dit getal eerst betekenis, wanneer men ook de bevolkingstoename van de voorafgaande jaren weet. De cijfers, die verkregen zijn door de telling van de feiten, moeten zodanig worden opgesteld, dat ieder zonder veel inspanning een indruk kan krijgen van het verloop van de cijfers, die door de verschillende periodes (jaren, maanden enz.) worden opgeleverd. Dit kan geschieden door grafische voorstellingen of door de cijfers zelf in een bepaald schema op te stellen, zoals voor de cijfers betreffende de invoer en uitvoer naar en van Indië op pag. 116 is geschied.

In Indië worden door het Centraal Kantoor voor de Statistiek welk kantoor gevestigd is te Batavia, allerlei gegevens verzameld omtrent: de bevolking, zoals: samenstelling, bevolkingsdichtheid, volksgezondheid, intellectuele toestand van de bevolking, economische en sociale toestand van de bevolking en voorts omtrent: de voortbrenging, handel, prijzen, verkeerswezen, munt-, bank- en credietwezen. Deze cijfers worden jaarlijks gepubliceerd in het Statistisch Jaaroverzicht van Ned.Indië. Voor de toepassing van de Crisisinvoerordonnantie (zie pag. 124) hebben de cijfers van de in- en uitvoer grote voiks- betekenis. Voorts is door dit kantoor in 1930 voor het eerst teiimgen. egn volkstelling georganiseerd op de wijze, zoals dat in vele „westerse" landen en ook in Brits-Indië tegenwoordig geschiedt. In deze landen zullen voortaan om de 10 jaar, in 1940, 1950, 1960 enz. volkstellingen worden gehouden en in verband daarmede zal dat in Indië ook voortaan in dezelfde jaren geschieden. Bij de telling, die in 1930 is gehouden, werden gegevens verzameld omtrent het aantal bewoners van Indië, hun landaard en hun beroep. Op Java en Madoera geschiedde deze telling door speciaal daartoe aangewezen personen, die de huizen langs trokken en de

beeld 660 armbanden als gevonden voorwerpen aangegeven, in 1925 611 en 1926 643 enz. Maar niet in 1924: 300 in 1925: 4000 in 1925: 25. Het is proefondervindelijk gebleken, dat deze regelmaat steeds optreedt wanneer de waarneming zich over een grote massa gevallen uitstrekt. In een dorp met 200 inwoners zal het aantal gevonden armbanden elk jaar zeer uiteenlopend zijn, in een stad als Londen zal dit steeds ongeveer hetzelfde zijn.

Sluiten