Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK IX

GESCHIEDENIS DER ECONOMIE

In vele leerboeken spreekt men van staathuishoudkunde of volkshuishoudkunde inplaats van economie. Onder deze uitdrukkingen zou men moeten verstaan de wetenschap, die bestudeert de welvaart in een bepaalde staat of van een bepaald volk.

Moeilijk- De wetenschap der economie heeft met bijzondere moeilijkheden ver- tg kampen, waarvan de voornaamste zijn:

bonden aan de A

studie der i°. men heeft geen instrumenten om bepaalde grootheden, economie. zoals de subjectieve waarde, de welvaart e. d. zuiver te meten en ook geen zuivere maatstaf, waaraan die grootheden kunnen worden gemeten. Het geld, waaraan de ruilwaarde gemeten kan worden, is geen zuivere maatstaf, want het schommelt zelf ook in waarde;

2°. men kan bij het onderwijs in de economie de verschillende stelregels niet aanschouwelijk voorstellen en evenmin kan men door proefnemingen de juistheid van die verschillende regels onderzoeken.

3°. in de economie bestaan geen wetenschappelijke termen, die algemeen gebruikelijk zijn, zoals bij de geneeskunde, scheikunde, plant- en dierkunde. x)

4°. Bij de behandeling van economische vraagstukken spelen gevoelskwesties bij velen een grote rol. De één vindt de bestaande inrichting van de menselijke samenleving voortreffelijk en rechtvaardig en de ander vindt, dat er op deze voortreffelijkheid en rechtvaardigheid heel wat aan te merken is. Wanneer men de inrichting der menselijke samenleving bestudeert komt men steeds in aanraking met allerlei economische vraagstukken en nu worden

x) In deze wetenschappen gebruikt men dikwijls Latijnse of Griekse uitdrukkingen, die in alle landen van de wereld ingang hebben gevonden en waaraan steeds dezelfde betekenis wordt gehecht. In de economie heerst in dat opzicht de grootst mogelijke vrijheid, maar hierdoor ontstaat tevens veel misverstand en veel gedebatteer over de betekenis van bepaalde woorden. Over de betekenis van het woord „kapitaal" of „waarde" zijn bijvoorbeeld hele boekdelen volgeschreven.

Sluiten