Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een reactie op de leer van de mercantilisten. Deze richting, waarvan in Frankrijk de voornaamste aanhangers waren: Quesnay, lijfarts van Lodewijk XV en Turgot, minister van Lodewijk XVI, gaat uit van de opvatting, dat de mensen niet mochten ingrijpen in de natuurlijke loop der dingen. De physiocraten waren dus tegenstanders van beschermende invoerrechten, reglementering van de industrie en woekerwetten. Terwijl de mercantilisten er naar streefden de handel en industrie te bevorderen, omdat volgens hen de welvaart van een land voornamelijk afhing van deze twee productie-takken, waren de physiocraten meer geneigd de landbouw als de voornaamste bron van welvaart te beschouwen, vandaar hun theorie, dat, aangezien de landbouw de enige bron van welvaart was, ook alleen de landbouwers belasting moesten betalen in de vorm van grondbelasting (impót unique).

Klassieke De voormannen van de klassieke school: Adam Smith, Ricardo, schooi. JVfa/thus (in Engeland) zijn, met Turgot (in Frankrijk), de eigenlijke grondleggers geweest van de economie als wetenschap; vandaar dat men de richting door hen verkondigd wel noemt: de klassieke school.

Adam Smith heeft in 1776 een economisch standaardwerk gepubliceerd getiteld: An Inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. Dit werk geeft een overzicht van de wetenschap der economie. Hij toonde aan, dat niet alleen de handel en industrie bronnen van welvaart zijn of alleen de landbouw, maar dat allen, zowel fabrikant, handelaar als landbouwer, producent zijn. Hij wees op de verdeling van arbeid als middel om de productie te verhogen en stelde in het licht welke rol door arbeid en kapitaalgoederen werden vervuld. De klassieke school wordt ook wel genoemd de liberale school, omdat Adam Smith en zijn volgelingen dezelfde opvatting waren toegedaan als de physiocraten; ze waren nl. eveneens van mening, dat bij de productie zoveel mogelijk vrijheid moest heersen. De aanhangers van deze liberale theorieën hebben in het midden van de 19e eeuw in Engeland de afschaffing van de invoerrechten op graan bewerkt.

Historische De historische school vormde weer een tegenstelling met de schooi, klassieke of liberale school; zij is in het begin der 19e eeuw in

Sluiten