Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Duitsland ontstaan en heeft daar vele aanhangers gevonden. De klassieke school volgde de deductieve methode d. w. z. dat zij de economische wetenschap opbouwde uit abstracte redeneringen; men ging bijvoorbeeld uit van de vooropgezette stelregel,

dat ieder mens zoveel mogelijk zijn eigen belang nastreeft.

Toen zich op die wijze verschillende theorieën hadden gevormd, bijvoorbeeld de theorie, dat vrijhandel altijd en overal bevorderlijk is voor de algemene welvaart, streefden de aanhangers van de liberale school er naar deze theorieën ook in de praktijk toe te passen. Zij waren van mening, dat in elk land overheidsbemoeienis uit den boze was en vrijhandel zeer wenselijk. De historische school stelde zich op het standpunt, dat men niet van abstracte redeneringen moest uitgaan, maar van de feiten,

die zich in werkelijkheid voor deden (inductieve methode).

Elk land had als het ware zijn eigen economie d. w. z. in elk land waren verschillende omstandigheden aanwezig, waarmede de regering bij haar maatregelen in het belang der welvaart rekening moest houden. De economie moest dus in de eerste plaats studie maken van de bijzondere toestanden in elk land en tevens moest de wordingsgeschiedenis (historie) van elk land worden nagegaan om die omstandigheden beter te kunnen begrijpen. In verband hiermede moest elke regering een speciale gedragslijn volgen bij haar economische politiek. Zo waren de aanhangers van de historische school van oordeel, dat vrijhandel voor Engeland zeer voordelig zou kunnen zijn, maar dat in Duitsland hoge invoerrechten de welvaart zouden bevorderen. In verband hiermee spreken de Duitsers meestal van: National Oekonomie.

In de tweede helft der 19e eeuw ontstond een richting in OostenrijkOostenrijk, welke men de Oostenrijkse school noemt. De se scho°1aanhangers van deze school passen vrijwel uitsluitend de deductieve methode toe. De voornaamste figuur van deze richting was von Böhm-Bawerk. Deze heeft een boek geschreven getiteld: ,,Kapital und Kapitalzins" dat thans nog in vele landen,

ook in Nederland, grote invloed uitoefent. Volgens hem heeft het renteverschijnsel zijn ontstaan te danken hoofdzakelijk aan het feit, dat de mensen toekomstige voordelen minder hoog waarderen dan de voordelen, waarvan men onmiddellijk kan profiteren. Voorts heeft hij een uiteenzetting gegeven in dit boek van de grenswaardeleer. Volgens hem zijn de

Sluiten