Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAVASCHE BANK

ULTIMO MAART 1935 Passiva

Kapitaal ƒ 9.000.000

Reservefonds .. 4.623.91860

Bijzondere Reserve (art. 7 van de Wet van

31 Maart 1922) ,, 2.613.551 80

Pensioen- en Onderstandfonds ,, 5-°67-638 83

Bankbiljetten in Omloop ,,180.341.930 —

Bankwissels in Omloop ,, 904.087 80

Rekening-Courant Saldi:

van het Gouvernement (art. 12 van de

Wet van 31 Maart 1922) ƒ 5.186.263 14

van anderen 3°-655-459 36

Beambten-giro 940.832 83

Onafgehaalde dividenden i02det/m 106de

boekjaar 19.206 25 ,, 36.801.76158

Reserve voor Vennootschapsbelasting .... ,, 245.910 — Aandeelhouders, wegens onverdeeld winstsaldo over het 106de boekjaar ,, 5MÓO

Diverse Rekeningen ,, 10.19571

Netto Winst over het 107de boekjaar 1934/35 :

Aandeelhouders ƒ 722.828 10

Gouvernement van N. I 182.828 10

Reservefonds 73.131 24

Tantièmes van Commissarissen, Directie en

Personeel der Bank 57-OI7 58 ,, 1.035.80502

/

/

/

/

/

f 240.645.313 94^

Sluiten