Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Genesis

Boeï', ki adi' ki ompoie i Stem.

11:

10 Naaia ing ki adi' ki ompoe i Sem.

Ki Sem toea i nobiag mogatoet-don no taöng i onggotëa, bo nokotonggadi' ko i Arpaksjad, mangalenja: dojowa-don no

11 taöng kong kinopaloetan i loenoed. * Naonda i nokotonggadi' -makow in sia ko i Arpaksjad toea, jo nobiag-pa ing ki Sem lima no gatoet no taöng i onggotëa, bo nokotonggadi'-pa doman in sia ko lolaki bo bobai. *

12 Ki Arpaksjad toea i nobiag toloe-don no poeloe' bo lima

13 no taöng i onggotëa, bo nokotonggadi' ko i Sjelah. * Naonda i nokotonggadi'-makow in sia ko i Sjelah toea, jo nobiag-pa ing ki Arpaksjad opat no gatoet bo toloe no taöng i onggotëa, bo nokotonggadi'-pa dornan in sia ko lolaki bo bobai. *

14 Ki Sjelah toea i nobiag toloe-don no poeloe' no taöng i

15 onggotëa, bo nokotonggadi' ko i Heber. * Naonda i nokotonggadi'-makow in sia ko i Heber toea, jo nobiag-pa ing ki Sjelah opat no gatoet bo toloe no taöng i onggotëa, bo nokotonggadi' -pa doman in sia ko lolaki bo bobai. *

16 Ki Heber toea i nobiag toloe-don no poeloe' bo opat no

17 taöng i onggotëa, bo nokotonggadi' ko i Peleg. * Naonda i nokotonggadi'-makow in sia ko i Peleg toea, jo nobiag-pa ing ki Heber opat no gatoet bo toloe no poeloe' no taöng i onggotëa, bo nokotonggadi'-pa doman in sia ko lolaki bo bobai. *

18 Ki Peleg toea i nobiag toloe-don no poeloe' no taöng i ong-

19 gotëa, bo nokotonggadi' ko i Rëoe. * Naonda i nokotonggadi' -makow in sia ko i Rëoe toea, jo nobiag-pa ing ki Peleg toea dojowa no gatoet bo siow no taöng i onggotëa, bo nokotonggadi'-pa doman in sia ko lolaki bo bobai. *

20 Ki Rëoe toea i nobiag toloe-don no poeloe' bo dojowa no

21 taöng i onggotëa, bo nokotonggadi' ko i Seroeg. * Naonda i nokotonggadi'-makow in sia ko i Seroeg toea, jo nobiag-pa ing ki Rëoe toea dojowa no gatoet bo pitoe no taöng i onggotëa, bo nokotonggadi'-pa doman in sia ko lolaki bo bobai. *

22 Ki Seroeg toea i nobiag toloe-don no poeloe' no taöng i

23 onggotëa, bo nokotonggadi' ko i Nahor. * Naonda i nokotonggadi'-makow in sia ko i Nahor toea, jo nobiag-pa ing ki Seroeg dojowa no gatoet no taöng i onggotëa, bo nokotonggadi'-pa doman in sia ko lolaki bo bobai. *

Sluiten