Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jehiskiël

44 : 5a kom baloi i Toehang toea. Jo dinoemangop iakoeoi. * Kain singog i Toehang ko inako': ,,E adi' i Adam, pokopia im pojojindoimoe, indoi-ai-pa i matamoe bo indongog-ai-pa im bongolanmoe im bajongan i inta pogoemankoe ko inimoe ko oea' bo

6 atorang minta silai ing kaabah i Toehang. * Bo potaau ko intau mopamandot, mangalenja: kom boeï' i Israël, kamakow: Nanaa in singog i Toehang: Notompod-don i oaidan-monimoe in-

7 ta moromoe', e intau Israël! * Aindon pinotoeotmoe ko naa i intau ango-angoi, inta dia' sinoenat ing ginanja bo awakëa, simba mogoetoen imosia kom baloikoe inta mokoedoes, na'toea pinokoromoe -monimoe im baloikoe naa, kojogot imoïkow mongorban kong kaanonkoe, ko longo' bo kon doegoe'. Nanion, binontow-don-monimoe in dandiankoe, kolikoed im bajongan

8 in dosa-monimoe tongo doea. * Kon toengkoel in toea, deeman moïkow tontani' i nogaid ko oaidan inta mokoedoes kon tajowonkoe, tonga' dinoeï'-monimoe i intau ango-angoi toea bo pinokiaidan-monimoe imosia ko oaidan inta mokoedoes kong ka-

9 abahkoe. * Sebab nion, kain singog i Toehang: Dia' mobobali' i intau ango-angoi, inta dia' sinoenat ing ginanja bo awakëa, in toemoeot kom baloikoe; atorang naa silai im bajongan i intau ango-angoi ko joeak i intau Israël. *

10 Tonga' intau i Lewi, inta ijoemajoe'-don ko iNako' kon toengkoel i intau Israël in sinoemolikoed-don ko iNako' bo dinoemoedcei-don kon doeata-monia inta kojojongo', jo mosia

11 toea i hoekoemon, * mangalenja: mosia toea im bali'on olit kom bonoe ing kaabahkoe, mololoekad ko lolingkop ing kaabah bo mogogaid ko oaidan ibanea kong kaabah: mosia toea i morata' kong korban pajongon bo kong korban rata'an (soekoer) silai i intau, bo mosia i motoeloeng ko intau moanto' (inta modia kong korban). *

lo Tonga' imang minta nongkom boeï' i Lewi, mangalenja:

ki adi i Sadok, inta oemoeran nosoendoed ko oaidan-monia kong kaabahkoe kon toengkoel i intau Israël in sinoemolikoed-don ko iNako', jo mosia toea i mobali' toemajow kon tajowonkoe bo mosoemba ko iNako' bo simindog kon tajowonkoe, simba' mosia i mongorban ko longo' bo kon doegoe' ko iNako'.

1G Na'toea in singog i Toehang. * Mosia doman toea inta mobali' toemoeot kong kaabahkoe bo dimioeg ko medzbahkoe, simba' mohoromat ko iNako' bo mogaid kom bonoe ing kaabah podoedoei i atorangkoe." *

Sluiten