Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DATOE I INTAU ISRAËL.

Ki Saoel, ± 1020 — ± 1000. Ki Daoed, ± 1000 — ±970. Ki Solaiman, ± 970 — ± 933.

J O E D A :

1. Ki Rehabeam, 933 — 917.

2. Ki Abia 916 — 914.

3. Ki Asa 913 — 873.

4. Ki Josafat 873 —849.

5. Ki Joram 849 — 842.

6. Ki Ahasia, 842 —

7. Ki Athalia, 842 — 836.

8. Ki Joas, 836 — 797.

9. Ki Amasia, 797 — 779.

10. Ki Asarja (ki Oesia), 779—740.

11. Ki Jotam, 740 — 736.

12. Ki Achas 736 — 728.

13. K,i Hiskia, 727 — 699.

14. Ki Manase, 698 — 643.

15. Ki Amon 643 — 641.

16. Ki Josia 640 — 609.

17. Ki Joahas, 609 —

18. Ki Jojakim (ki Eljakim) 608—597.

19. Ki Jojachin (ki Jechonia), 597 —

20. Ki Sedekia, 597 — 586.

ISRAËL:

1. Ki Jerobeam, 933 — 912.

2. Ki Nadab 912 — 911.

3. Ki Baësa, 911—888.

4. Ki Ela 888 — 887.

5. Ki Zimri, 887 —

6. Ki Omri, 887 — 877.

7. Ki Achab 876 — 854.

8. Ki Ahasia, 854 — 853.

9. Ki Joram, 853 — 842.

10. Ki Jehoe 842 — 815.

11. Ki Joahas, 814 — 798.

12. Ki Joas 798 — 783.

13. Ki Jerobeam II, 783 — 743.

14. Ki Zacharia, 743 —

15. Ki Saloem, 743 —

16. Ki Menahem, 743 — 737.

17. Ki Pekahja 737 — 736.

18. Ki Pekah, 736—730.

19. Ki Hosea, 730 — 722.

DATOE I ASOER.

Ki Tiglat Pileser (ki Poel) 745 — 728.

Ki Salmanasar IV, 727 — 723.

Ki Sargon, 722 — 706.

Ki Sanherib, 705 — 681.

Ki Asar - Hadon 681—669.

Ki Asoer - Banipal, 668 — 626.

DATOE IM BABIL.

Ki Merodach Baladan, 722— 710.

Ki Nabopalasar, 625 — 604.

Ki Neboekadnesar, 604 — 562.

Ki Evil Merodach. 561—560.

Ki Neriglisar (ki Nergal Sareser) 560 — 555.

Ki Laborosoarchod, 554 —

Ki Nabonedoes bo ki Belsasar, 554 — 538.

DATOE I INTAU I MADAI BO PARSI.

Ki Kores (ki Ciroes), 558—529.

Ki Kambisoes, 529 — 522.

Ki Darioes, 521 —486.

Ki Ahasveros (Xerxes) 485 — 465.

Ki Artahsasta (Artaxerxes), 465 — 424.

Ki Darioes II, 423 — 404.

Sluiten