Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

Indien een lezer van dit boek de opmerking mocht willen plaatsen, dat in den titel niet gesproken had moeten worden van de Joden in Nederland, doch van de Nederlandsche Joden, dan is niemand eerder dan de schrijver bereid de juistheid van die opmerking te erkennen. In den loop van eenige eeuwen immers zijn de Joden in Nederland geworden Nederlandsche Joden. Een groep van het Nederlandsche volk, die door geloof, traditie, herkomst, sociale positie, nog grootendeels een eigen karakter vertoont, doch die een deel vormt van het Nederlandsche volk.

Wanneer, op gevaar af van misverstaan te worden, er hier toch de voorkeur aan is gegeven te spreken van de Joden in Nederland, dan dient men de verklaring hierin te zoeken, dat dit boek handelt over de bijzonderheden welke deze groep eigen zijn. Wie van een andere in bepaalde opzichten scherp te onderscheiden groep, hetzij bijvoorbeeld de Protestantsche, hetzij de Roomsch-Katholieke, hetzelfde zou willen ondernemen, zou ook voor zijn doel het best doen de hier gemaakte aanduiding te kiezen en niet te spreken van de Nederlandsche Protestanten of Nederlandsche Katholieken, doch van de Protestanten of Katholieken in Nederland.

Niet over hetgeen de Joden van de overige bevolking scheidt, maar over hetgeen hen van haar onderscheidt, handelt dit boek dus.

De titel doet er den lezer overigens op voorbereid zijn, dat hij hier niet alles zal vinden, waarin tusschen de Joden en de overige bevolking verschillen bestaan. Dit boek heeft slechts een beperkte taak. Het handelt over demografische verhoudingen bij de Joden

Sluiten