Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het statistische rna.teria.cil voor een onderzoek als door den schrijver beoogd, is dus niet groot. Hij zou dan ook hebben nagelaten het in boekvorm te publiceeren, zoo het Bureau van Statistiek der gemeente Amsterdam niet over materiaal beschikte, dat het materiaal voor het Rijk uitmuntend aanvult.

De arbeid van genoemd bureau bezit voor dit boek namelijk daarom zooveel beteekenis, omdat het grootste deel van de Nederlandsche Joden te Amsterdam woonachtig is. Sinds 1880, dus reeds gedurende bijna twee generaties, woont meer dan de helft der Nederlandsche Joden in de hoofdstad.

De ontwikkeling der demografische verhoudingen bij de Joden te Amsterdam, is dan ook beheerschend voor die der overige Nederlandsche Joden.

Kerkgenootschappelijk vallen de Nederlandsche Joden te verdeelen in leden van het Nederlandsch-Israëlietisch en het Portugeesch-Israëlietisch kerkgenootschap. Deze verdeeling is hier niet altijd toegepast. In het beschikbare statistische materiaal is deze verdeeling dikwijls verwaarloosd. En terecht, daar zij het materiaal op een aantal punten zoo klein zou hebben gemaakt, dat het toeval in de verkregen uitkomsten een te groote rol zou zijn gaan spelen.

Toch zou dit als een noodzakelijkheid moeten zijn aanvaard, zoo er in demografisch opzicht inderdaad essentieele verschillen tusschen beide groepen bestonden. Met het verflauwen van de sociaal-economische verschillen echter, hebben ook de overige aan beteekenis verloren.

Was het tot nu toe dubieus of in Nederland nog eigenlijk wel een noemenswaardig aantal Portugeesch-Israëlieten in den stricten zin van het woord bestaat, de uitkomsten van een op dit punt ingesteld onderzoek, hoe bescheiden zij ook mogen zijn, wijzen in de richting van een opgaan dezer groep in die der Nederlandsch-Israëlietische.

In dit verband zij er ook op gewezen, dat in den tekst als regel wordt gesproken van Joden, in de tabellen van Israëlieten. De verklaring hiervan ligt in het feit, dat bij het gebruik maken van tabellen zooveel mogelijk de officieele benamingen zijn overgenomen.

Het is niet de taak van den statisticus, in een beoordeeling te

Sluiten