Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II

VERSPREIDING. *)

Verspreiding over provinciën.

Een der oorzaken van de bijzondere demografische verhoudingen welke bij de Joden blijken te bestaan, is gelegen in hun zoozeer van die der geheele bevolking afwijkende verspreiding over het geheele land.

Het aantal Joden, dat op de tijdstippen der onderscheidene volkstellingen in de verschillende provinciën woonde, is verzameld in tabel II (bladzijde 24).

Tabel III dient om te doen zien in welke mate de verspreiding der Joden over de verschillende provinciën zich onderscheidt van die der geheele bevolking. In deze tabel is zoowel het cijfer der geheele bevolking als dat van het aantal Joden per provincie in elk der in de tabel genoemde jaren op 100 gesteld. Daar de wijzigingen in de verspreiding slechts zeer geleidelijk plaats vonden, was het niet noodig in deze tabel alle jaren tusschen 1830 en 1930 op te nemen. De ontwikkeling kan voldoende worden gevolgd uit de gegevens voor elk der vijf vermelde tijdstippen. Omtrent de keuze der jaren zij nog opgemerkt, dat in de eerste helft der hier behandelde eeuw, tusschen 1830 en 1880, de verschuivingen in langzamer tempo plaats vonden dan in de volgende periode. Daarom zijn van deze periode eenige jaren der Volkstellingen, in het bijzonder de laatste, vermeld.

Blijkens deze cijfers woonde in 1830 reeds ruim de helft van alle Joden in Noordholland, van de geheele bevolking echter slechts zestien procent. De sterkste verschillen tusschen de cijfers van de

1) Voor uitvoeriger behandeling van het in dit hoofdstuk behandelde onderwerp zij verwezen naar het tijdschrift „Mensch en Maatschappij", jaargang 1934, blz. 174 v.v.

Sluiten