Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vruchtbaarheid. In hoeverre het latere tijdstip van het huwelijk in verband staat met de andere beroepsverdeeling bij de Joden (grooter percentage Handel en Vrije beroepen), kan voor Nederland statistisch niet worden nagedaan.

Kerkelijke inzegening.

Voor de jaren 1914 en 1915 is een onderzoek ingesteld naar het aantal kerkelijke inzegeningen der in die jaren gesloten huwelijken. Dit onderzoek leverde omtrent de huwelijken waarbij beide huwenden tot denzelfden godsdienst behoorden, de volgende uitkomsten op:

a , , , Kerkel. inzegeningen

Kerkelijke gezindten Aantal huwelqken per ,00 hu|elijken

1914 1915 1914 1915

Israëlieten 686 736 93,7 92,2

Protestanten 24.270 24.220 33,7 33,5

Katholieken 11.841 11.497 95,3 94,2

Ook van de gemengde huwelijken, waarbij een van beide partijen Israëliet was, werd een aantal gevolgd door een kerkelijke inzegening. Echter is niet medegedeeld naar welken ritus die inzegeningen plaats vonden. In elk geval zal dit niet naar den Joodschen ritus zijn geweest en heeft het voor ons onderzoek dus geen beteekenis.

Hoewel, zooals te verwachten was, het percentage kerkelijke inzegeningen bij de Roomsch-Katholieken het hoogst is, verschilt het percentage inzegeningen bij de Joden met dat dezer groep toch slechts weinig. Gegeven het veelal losse kerkelijk verband bij de Joden, krijgt dit percentage daardoor nog meer beteekenis.

In slechts een derde der gevallen vond bij de Protestantsche huwelijken kerkelijke inzegening plaats1).

1) Volgens P. W. J. van den Berg, „Eenige huwelijksgebruiken" in „Mensch en Maatschappij", 1932, blz. 193, heeft de kerkelijke inzegening voor de Protestanten veel geringer beteekenis dan voor de andere groepen. „Is zij (de kerkelijke trouw) in de Gereformeerde kerken nog vrijwel regel, in menige Ned. Hervormde gemeente heeft zij bij menschenheugenis niet meer plaats gehad". „Een systematisch onderzoek over het geheele land zou ongetwijfeld aan den dag brengen, dat het slechts als plaatselijke of standszede nog voortleeft".

Sluiten