Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

huwelijk sloten, huwde dus een grooter deel op ouderen leeftijd dan van hen die een Joodsch huwelijk aangingen.

Ook bij de vrouwen was het deel boven de dertig jaar huwenden grooter bij de gemengd dan bij de Joodsch huwenden. Terwijl het percentage beneden 21 jaar huwende vrouwen van de Joodsch huwenden echter 11,8 bedroeg, was dit van de gemengd huwenden 16,6.

In de verschillende leeftijdsgroepen huwden in deze jaren gemengd:

Duidelijk spreekt uit deze percentages wederom de tendenz van meer gemengd huwen van den man op lat eren dan dertigjarigen leeftijd. Bij de vrouwen is ook hier het percentage der gemengd huwenden het hoogst bij de jongste leeftijdsgroep. Vrijwel gelijk met dit percentage is dat der leeftijdsgroep 30—39 jaar.

Bij de beschouwing dezer cijfers heeft men te bedenken, dat zij betrekking hebben op twee jaren en voorzichtigheidshalve dus afgezien moet worden van het trekken van bepaalde conclusies.

Het gemengde huwelijk bij Protestanten en Katholieken.

De verschillen tusschen de cijfers voor de gemengde huwelijken van Joden met Protestanten, resp. Katholieken (zie blz. 61), vallen grootendeels te verklaren uit het feit, dat het aantal Protestanten in Amsterdam zooveel grooter is dan het aantal Katholieken, waardoor de kans op een Joodsch-Protestantsch huwelijk grooter is dan op een Joodsch-Katholiek huwelijk. Dat deze verschillen niet in de eerste plaats voortspruiten uit verschillen in deze godsdiensten, blijkt

Demografische Statistiek. 5

Mannen vrouwen

Beneden 21 jaar 8,3% 18,4%

21—29 jaar 16,6 ,, 12,2,,

30—39 „ 22,7,. 17,6 „

40—49 „ 22,5 „ 14,8 „

50 jaar en ouder 21,1 „ io,o ,,

Alle leeftijden tezamen . . 17,6 „ 13,8,,

Sluiten