Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gegevens. Het resultaat van het samenvallen van de genoemde factoren komt tot uitdrukking in het aantal geboorten per gezin. Natuurlijke en rationeele factoren komen echter ook, hetzij afzonderlijk, hetzij tezamen, tot uitdrukking in de cijfers omtrent het tijdstip waarop de kinderen worden geboren, in het bijzonder het eerste kind.

Bij het hierboven genoemde onderzoek werd ook in deze richting naar gegevens gezocht, waarvan het resultaat in tabel XXXI is samengevat.

Ten aanzien van de geboorten binnen zes maanden na het sluiten van het huwelijk, vertoonen de Katholieken de laagste cijfers, waarop onmiddellijk de „overige kerkelijke gezindten" en de Joden volgen. De hoogste cijfers hebben de moeders zonder kerkelijke gezindte, doch niet veel hoogere dan de Protestantsche.

Het is opmerkelijk, dat in de cijfers omtrent het totaal aantal geboorten, welke langer dan een jaar na het sluiten van het huwelijk plaats vonden, tusschen de verschillende groepen zoo weinig verschillen blijken te bestaan. Ongeveer gelijk zijn hier de Katholieken en de Joden met resp. 39,6 en 39,5 procent. Het laagst is het cijfer voor deze geboorten voor de Protestanten met 36,3, voor wie echtet het percentage vroeggeboorten het hoogst is. Ook wanneer men her belangrijkste deel van dezen tijd afzonderlijk beschouwt — de periode twaalf maanden tot twee jaar — dan komen de Joden onmiddellijk na de Katholieken.

Godsdienst kinderen uit gemengd huwelijk.

Tot welken godsdienst of welk kerkgenootschap zullen de kinderen uit gemengde huwelijken behooren? Een poging op deze vraag een antwoord te vinden is ondernomen voor elk der jaren 1906— 1910. Een samenvatting van de resultaten van het voor die jaren ingestelde onderzoek, voorzoover daarbij Joodsche vaders of moeders betrokken waren, volgt in onderstaand overzicht.

Een samenvatting dezer cijfers, benevens de in percenten uitgedrukte onderlinge verhoudingen, zijn in overzicht XXXIII opgenomen.

In de cijfers dezer beide overzichten steekt in elk geval deze feitelijke onjuistheid, dat kinderen uit een niet-Israëlietische moeder noch door het Nederlandsch-, noch door het Portugeesch-Israëlie-

Sluiten