Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

huwelijken niet bekend. Zonder dat volkomen nauwkeurigheid kan worden bereikt, kan echter wel een poging worden ondernomen dit aantal te benaderen. Deze poging bestaat in het tegenover elkaar stellen van het aantal gesloten huwelijken en het aantal eerstgeborenen in eenzelfde periode. Het laatste aantal bevat ook de eerstgeboorten uit huwelijken van een vorige periode en bevat niet de nog te verwachten eerstgeboorten. In welke mate de eene onzuiverheid de andere opheft, valt niet na te gaan, doch betrekt men een niet te korte periode in het onderzoek, dan wordt de beteekenis van beide omstandigheden geringer.

Past men deze methode van onderzoek toe voor Amsterdam, dan verkrijgt men de volgende uitkomsten:

Periode 1921—1930 Huwelijken tusschen

Israël. Overige Alle

Aantal Israël. Protest. Kathol. met huwe- huwe-

anderen lijken lijken

Huwelijken. . . 5062 24797 9874 1452 24366 65551

Eerstgeborenen . 3696 17382 7530 704 15471 44783

Verschil (in % v.

h. aant. huw). 27,0 30,0 23,8 51,6 36,5 31,7

Uit deze cijfers blijkt, rekening houdende met de zooeven vermelde oorzaak van een zekere onnauwkeurigheid in de uitkomsten en met andere oorzaken, die een berekening als de hier gemaakte slechts de waarde van een schatting geven, dat bij de huwelijken tusschen personen van denzelfden godsdienst, het percentage kinderlooze huwelijken het hoogst is bij de Protestanten, het laagst bij de Katholieken; tusschen beide in ligt het cijfer van de Joodsche kinderlooze huwelijken. Bij de gemengde huwelijken tusschen Protestanten en Katholieken en de huwelijken tusschen personen zonder kerkelijke gezindte (tezamen gerangschikt onder „overige huwelijken") ligt het percentage hooger dan voor een dezer godsdienstige groepen.

Een bijzonder hoog percentage kinderlooze huwelijken levert de groep gemengde huwelijken tusschen Joden en niet-Joden, namelijk

Sluiten