Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het huwelijk, is bij de Katholieke huwelijken het laagst, bij de Joden nog iets hooger dan bij de Protestanten.

De laagste cijfers geven hier de gemengde huwelijken, hetgeen een gevolg is van het hooge percentage vroeggeboorten.

Overigens toont een vergelijking met de cijfers van tabel XXXI, dat de laatgeboorten in Amsterdam voor alle groepen een grooter percentage van het totaal aantal geboorten vormen dan voor het geheele land.

Godsdienst kinderen uit gemengd huwelijk.

Sinds 1931 is het mogelijk den godsdienst na te gaan, waartoe de uit gemengde huwelijken te Amsterdam geboren kinderen naar den wensch der ouders zullen behooren. De cijfers voor de jaren 1931 en 1932 zijn hieronder vereenigd.

XLII. Levendgeborenen uit Joodsch-gemengde huwelijken

naar godsdienst ouders en godsdienst kind.

Godsdienst ouders Godsdienst kind

vader/moeder Protest. Kathol. Israëliet Geen Totaal

Protestant-Israëliet . . 2 — 12 24 38

Katholiek- . — — 3 14 17

Geen - „ . . — — 17 77 94

Israëliet-Protestant . . 8 — 2 65 75

„ -Katholiek . . — 4 2 33 39

-Geen .... — — 9 38 47

Totaal 10 4 45 251 310

Omtrent kinderen uit niet-Joodsche moeders, als wier godsdienst de Israëlietische werd opgegeven, zij verwezen naar de desbetreffende opmerking omtrent het overeenkomstige cijfer voor het Rijk op bladzijden 82/83.

Vergelijking met de cijfers van het Rijk doet overigens de in twintig jaren voortgeschreden ongodsdienstigheid duidelijk zien. Want ook al houdt men rekening met het feit, dat de ongodsdienstig-

Sluiten