Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SLOTBESCHOUWINGEN.

Uit de voorgaande hoofdstukken dringt één conclusie duidelijk naar voren: de Joden in Nederland vormen in demografisch opzicht nog een afzonderlijke groep.

Aan deze conclusie zij onmiddellijk de opmerking toegevoegd, dat hierin op zich zelf niets eigenaardigs steekt. Zou men immers de demografische verhoudingen bij eenige andere soortgelijke groep bestudeeren, hetzij bijvoorbeeld de Katholieke of de niet-kerkelijke, dan zou men tot dezelfde conclusie komen.

Wil men het karakteristieke in de demografie der Joden aanwijzen, dat, wat haar onderscheidt van andere groepen, dan moet men bij al zijn beschouwingen in het oog houden, dat, anders dan bij de overige groepen het geval is, de Joden den invloed van de stad, meer in het bijzonder van de hoofdstad, sterker ondergaan dan eenige andere groep.

De omvang van geboorte en sterfte — om ons te bepalen tot de twee voornaamste demografische verschijnselen — zijn voor de totale bevolking van ons land en voor elke groep, die niet geheel of grootendeels geconcentreerd is in een of enkele plaatsen, de resultante van verhoudingen, die territoriaal belangrijke verschillen vertoonen. Zij vormt een gemiddelde.

Met de Joden is het anders. Het feit, dat zij in Nederland eigenlijk al sinds een eeuw voor het meerendeel stadbewoners zijn, doet den omvang van hun geboorte, (in 't groot gezien), niet een gemiddelde zijn van verhoudingen bestaande in de stad en op het land, doch voornamelijk van die in de stad alleen. Naarmate de Joden zich

Sluiten